Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
 

AB

"Dalfsen stabiel maar met uitdaging de toekomst in".

Begroten is vooral vooruitkijken. Zo tegen het einde van deze raadsperiode, willen wij in onze reactie op de begroting 2018-2021 echter niet alleen naar voren kijken. We maken in onze beschouwing ook graag van de gelegenheid gebruik om nog eens een ruime periode terug te kijken.
Dalfsen, Duurzaam, Zorgzaam, Leefbaar en Zelfredzaam;
Dat waren de hoofdthema`s in het raadsdocument van 2010 -2014! Het document “Samen kiezen, samen doen” en de Missie en Visie “Bij Uitstek Dalfsen” bleken een uitstekend en betrouwbaar kompas. Ook in de periode 2014-2018 is het raadsdocument door alle partijen in de Raad vastgesteld en opnieuw is in grote gezamenlijkheid aan de gestelde doelen gewerkt. Alle partijen hebben, vanuit hun eigen identiteit, positieve inbreng in de debatten gehad.  Een “goud goed” voor onze gemeente Dalfsen. Vooral in de periode van krimp hebben we, om de opgelegde bezuinigingen vanuit de rijksoverheid te verwerken, een goede leidraad gehad aan deze gezamenlijke inspanning en opgestelde documenten. Het is ons gelukt om in slechte tijden, op belangrijke thema’s als sociale cohesie, leefbaarheid, voorzieningen, zorg en duurzaamheid, stappen voorwaarts te maken terwijl we in financiële zin telkens ruime zwarte cijfers geschreven hebben. Wij zijn daar blij mee, en kijken terug op een constructieve bestuursperiode. Dalfsen vaart ondanks de woelige baren nog steeds op koers. En zoals het college al aangeeft plukt de burger de zoete vruchten van deze financieel gezonde situatie.
Verantwoord besturen is ook zo goed mogelijk vooruitkijken. Het karakter van gemeentelijke financiën is complex en onderhevig aan veel verandering van opzet en regelgeving. Veel zaken dringen zich op en zijn niet altijd te voorzien. Het is hierdoor onmogelijk om alle aspecten van de komende vier- acht jaren geheel te voorzien. GB stelt zich op het standpunt dat het huishoudboekje structureel op orde moet zijn en er sprake moet zijn van voldoende reserves. Incidentele tegenvallers kunnen dan worden opgevangen, gerepareerd en beleid kan worden bijgesteld zonder grote, impulsieve rukken aan het “stuur”.
Het doet ons deugd dat het college, met dank aan de ambtenaren, een sluitende begroting heeft kunnen overleggen. De marges zijn echter dun. Waarbij ook nog opgemerkt moet worden dat het nog niet duidelijk is wat ons vanuit een nieuw regerend Den Haag te wachten staat. Daarom zullen we scherp aan de wind moeten blijven zeilen om het uitgangspunt van het college om financieel gezond te zijn, te kunnen handhaven.
 
We kunnen ons in grote lijnen vinden in het voorstel van het college om onze hoge ambitie iets te temperen en de structureel begrote uitgaven, zeg maar vaste lasten, met een bedrag van 650.000 euro om te buigen. In de afgelopen jaren hebben we in de begrotingen en jaarrekeningen onder andere posten als “reserveringen voor pensioenen” en “cao-verhogingen voor ambtenaren” te laag aangehouden. Het effect hiervan is dat de structurele overschotten van de afgelopen jaren in werkelijkheid minder groot hadden moeten zijn. In de nu voorliggende begroting zijn de incidentele correctie, en de structurele bijstelling, meegenomen. Kortom: op korte termijn incidenteel wat verlies nemen, de vaste lasten aanpassen en ruim in de plus houden, en voldoende reserves voor tegenvallers in de nog lopende en komende projecten behouden.
Daar voorziet de begroting in en de lange termijndoelen blijven onaangetast. Het is wel zaak om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen of er nog onverwachte financiële ontwikkelingen aan staan te komen.
 
We kunnen ons echter niet vinden in de extra ombuiging op de post “duurzaamheid”. We zien zo nodig wel mogelijkheden om dit te compenseren maar gezien het structurele begrotingsoverschot is dat wat ons betreft niet persé nodig. 1
 
En zo hebben we nog wel een aantal zaken met betrekking tot de nu voorliggende begroting:
 
Bij belangrijke ontwikkelingen op bladzijde 44 staat de verbreding van het fietspad van de Oude Oever beschreven, Wat GB betreft een uitstekende ontwikkeling, we zouden echter ook graag het vervolg zien en de verbreding gerealiseerd zien tot de aansluiting met de betonweg bij de Ommergrens.
Kan de wethouder de Provincie benaderen en nog eens aandringen op verbreding van deze mooie fietsroute en vragen om subsidie in samenwerking met de Gemeente Ommen? 2
Daarmee is het project af en een mooi fietspad gerealiseerd tussen Dalfsen en Ommen.
 
Transformatie Sociaal Domein:
We zitten midden in de transformatie van het Sociaal Domein en Dalfsen doet het goed ten opzichte van andere gemeentes. Daarbij scoren we ook nog mooie cijfers in de cliënt-tevredenheidonderzoeken. We zijn er echter nog niet. Vanaf 2018 wordt het partnerschap tussen Rijk en gemeenten rondom de transformatie concreet handen en voeten gegeven binnen het programma Sociaal Domein. Het doel is om samen knelpunten in de lokale uitvoeringspraktijk ten aanzien van het bieden van passende zorg en ondersteuning, weg te nemen. Dit zal de nodige taakstellingen voor onze gemeente met zich meebrengen, nog meer de cliënt centraal stellen en maatwerk bieden.
We lezen in de programmabegroting 2018-2021 dat het maatwerkbudget volgend jaar zal worden doorgezet en in 2018 komt de kadernota met daarin de uitgangspunten voor de realisatie van de transformatie ambitie. De jeugdwet blijft een financieel onzekere factor. Het is goed dat we hierin samenwerken binnen een GR, maar wat dat de komende jaren betekent voor de programmabegroting van Dalfsen weten we niet en stelt ons wellicht voor uitdagingen.
 
Er wordt in deze begroting gesproken over het sluiten van de servicepunten, dat levert bijna 60.000 euro op. Daar waren we destijds op tegen en daar blijven we op tegen. Het ‘Olde Gemientehuus’ in Nieuwleusen zou naar ons idee verhuurd kunnen worden zodat het geld oplevert en het nostalgische gebouw blijft bestaan. Is hier al wat meer over bekend? 3
 
Het College stelt de trendmatige lastenverhoging voor van 1% en daar kunnen wij ons in vinden. We zijn blij dat we stabiel en een van de goedkoopste Gemeenten van de Provincie Overijssel blijven.
 
Met het behaalde waarderingscijfer met een ratio van 4,8 hetgeen de waardering: Uitstekend betekent zijn we dik tevreden. Dit betekent dat tegenvallers in de gemeente Dalfsen ruimschoots kunnen worden opgevangen zonder dat het de organisatie in gevaar brengt.
 
Wij hebben kennisgenomen van de notitie Afvalstoffenheffing en vanuit kostendekkendheid kunnen we ons hierin vinden. Wel zijn we verbaasd over de mate van verhoging. Laten we ons niet te veel leiden door ROVA en hoe staan we hier als gemeente in relatie tot andere gemeenten? Kan het college hier nog een toelichting op geven? 4
 
Wij zijn akkoord met de belastingverordeningen 2018. GB blijft voorstander van kostendekkend werken.
Wij wensen het college veel wijsheid toe in de laatste fase van deze raadsperiode en danken eenieder voor de totstandkoming van deze begroting.
 
De fractie van Gemeentebelangen

06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters