Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
 

Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016

Onze reactie op de Voorjaarsnota zou eigenlijk alleen maar over communicatie moeten gaan.

We hebben ook nog andere punten waar ik zo op terugkom, maar bij ons is het belangrijkste punt vanavond de onzorgvuldige communicatie van onze gemeente.
Wij hebben dit al vaker aangegeven maar hebben niet de indruk dat het doordringt.

Wat afgelopen weekend, rondom de huisvesting van statushouders, is gebeurd kan echt niet!!
Wij maken ons grote zorgen en hebben de indruk dat het maatschappelijk inlevingsvermogen bij een onderwerp ontbreekt en de gevolgen van gebrekkige beeldvorming niet goed ingeschat worden.  U zendt wel uit, maar er zit geen "beeld en geluid" bij. Er worden plannen gemaakt en geschreven maar de volgorde is zeker zo belangrijk als de inhoud van de boodschap.


Voorzitter, wij zijn erg geschrokken!
Het gaat om COMMUNICATIE!! Om onze inwoners.
Één van de basisregels bij communicatie is zorgvuldigheid.
Hoe kon het gebeuren dat de informatie over de locaties van de statushouders al op www.dalfsen.nl stond  (en dus in de lokale media) terwijl buurtbewoners in de verschillende kernen nog niet waren ingelicht?  1
In de Voorjaarsnota spreekt u over de relatie tussen de overheid en de burger. Hier zal hard aan gewerkt moeten worden en dat heeft inderdaad zelfonderzoek nodig en zal een fundamentele discussie en verbeterde aanpak vergen.


Dan de voorjaarsnota zelf: Allereerst dank voor deze overzichtelijke  voorjaarsnota die we van u als College van B&W hebben mogen ontvangen. Ook dank aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt.
De Gemeente Dalfsen staat er financieel goed voor. Daar zijn we in eerste instantie natuurlijk blij mee. Alertheid en waakzaamheid blijven echter geboden.
Hoe blijven we koploper als goedkoopste, groenste en veiligste gemeente van Overijssel? 2

Zoals we al eerder in een Voorjaarsnota schreven ligt de gemeente Dalfsen nog steeds op koers, maar onze boot vaart wel op woelige baren! De tijden zijn vooral op het gebied van het sociale domein nog steeds onzeker. Met name de jeugdzorg. Ook bij de participatiewet komen we nu drempels tegen. Daarnaast zal de taakstelling met betrekking tot huisvesting van de statushouders nog een hele uitdaging worden. 
We zullen kort ingaan op de verschillende programma`s en hebben per programma onze vragen gesteld en met geel aangegeven waar we een reactie van het college verwachten.
Hoofdstuk 2; Kaders en Koers
Het geeft een goed overzicht over de lopende en te verwachten onderwerpen. We missen echter een stevig item namelijk de centrumvisie van Dalfsen.3

Programma 1; Bestuur
De vernieuwingen bij het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en met name de genoemde nummers 1, 5 en 6 hebben waarschijnlijk financiële gevolgen. We zijn benieuwd naar de nadere invulling en wat betekent dat voor de inrichting van onze reguliere rapportages. 4

Er zijn liftpalen geplaatst in Lemelerveld en Dalfsen, voorlopig naast de bestaande busverbinding. De bewoners van Lemelerveld hebben hier via verschillende media nogal verontrust op gereageerd, omdat de indruk bestaat dat dit ter vervanging van alle buslijnen in Lemelerveld is. Kunt u aangeven hoe de onderhandelingen met de Provincie er voor staan en nog eens benadrukken dat wij als Gemeente hier geen beslissingsbevoegdheid hebben maar wel  de nodige druk op de Provincie zullen leggen. 5

Programma 2; Orde en Veiligheid
Het is fijn om in één van de veiligste gemeenten van Nederland te wonen, maar we moeten er alles aan doen om dat te behouden. Op het gebied van overlast ten gevolge van drugsgebruik hebben we wel wat zorgen. We zijn blij met een ruimere politiebezetting. We hopen dat deze betere zichtbaarheid van de agenten in de wijk de overlast binnen de perken houdt. 6

Programma 3; Beheer en openbare ruimte
De ontwikkelingen met betrekking tot de N-wegen ( Niet-autosnelwegen) blijven we op de voet volgen. We hopen dat er in de volgende fase goed geluisterd wordt naar de belanghebbenden en dat nu snel tot realisatie overgegaan wordt.
We hebben nu incidenteel 150.000,- euro extra beschikbaar gesteld om de achterstand in het onderhoud van het gemeentelijke wegennet op te pakken. Daar zijn we blij mee. We gaan er vanuit dat hiervoor de komende jaren structureel invulling gegeven wordt. 7

Programma 4  Economische zaken
We zijn blij met het economisch herstel en de stijging van Dalfsen op de landelijke ranglijst van economische toplocaties en hopen dat we Zwolle in het kielzog mogen blijven volgen. Zoals ook aangegeven tijdens de behandeling van de grondexploitatie vragen we verhoogde aandacht voor vestigingsmogelijkheden voor ondernemers in Lemelerveld. 8

Programma 5; Onderwijs en vrije tijd
Het project Kulturhus Nieuwleusen staat goed in de steigers. We hebben veel vertrouwen dat de verdere ontwikkeling,  in nauwe samenwerking met alle partijen, goed wordt opgepakt. We zien graag het Middengebied als kloppend hart voor heel Nieuwleusen.
De kulturhusen zijn nu een periode in bedrijf. Hoe leggen de kulturhusen verantwoording af met betrekking tot de maatschappelijke doelstellingen en de mate waarin dit behaald wordt? 9

We hebben signalen afgegeven voor de nieuwe cultuurnota. We zijn benieuwd hoe het college de kaders gaat uitwerken. In de raadsvergadering komen wij hierop terug. 10

Hoe is het gesteld met onze kansenpot? Wordt er gebruik van gemaakt en zo ja, waarvoor? Wat is de stand van deze pot? 11

Bij ‘de Schat van Dalfsen’ willen we graag een duidelijke financiële onderbouwing van de reeds beschikbaar gestelde 170.000 Euro. Er heerst bij onze fractie teleurstelling en verbazing dat de provincie Overijssel niet wil bijdragen in de kosten om deze unieke vondst nader te onderzoeken en te presenteren. Is dit echt een gelopen race of ziet het college nog kansen? Tevens willen we graag een financiële doorkijk naar de komende jaren. We zien veel mogelijkheden maar willen voorkomen dat de schat van Dalfsen het gat van Dalfsen wordt. 12

Programma 6; Inkomensondersteuning
We blijven het armoedebeleid, en ook de moeilijkheden waar deze doelgroep mee te maken heeft, op de voet volgen. We verwachten dat wanneer er wijzigingen of onvoorziene ontwikkelingen aan de orde zijn, wij hiervan tijdig in kennis gesteld worden. 13

Programma 7; Sociaal  domein
Zoals al aangegeven zien we diverse onzekerheden op het sociale domein.
We hebben daarom een aantal vragen op diverse onderdelen:
Hoe staat het met de evaluatie van het onderzoek naar huishoudelijke hulp? Wanneer kunnen we de uitkomsten verwachten? Welke gevolgen heeft de uitspraak van de bestuursrechter op de inzet van huishoudelijke hulp in Dalfsen? 14

Met betrekking tot de professionalisering van het mantelzorgcompliment vragen we ons af wat  er dan professioneler moet. We zien graag een zo eenvoudig mogelijke invulling waarbij de mantelzorger maximaal profiteert van het beschikbare budget. 15

Dan wat betreft de participatiewet. ‘Dalfsen werkt’ is nu anderhalf jaar onderweg. Wij zijn benieuwd naar de ontwikkelingen qua plaatsing van de werknemers in het groenonderhoud bij de gemeente evenals bij andere werkgevers. Vooruitlopend op de komende evaluatie zien wij nu graag een korte tussenrapportage van u. 16

Kunt u aangeven of het klopt dat de instroom in het doelgroepenregister bij het UWV ( Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) nog steeds moeizaam verloopt, waardoor plaatsing bij werkgevers ook bemoeilijkt wordt? 17

De mensen van beschut werken zijn bij de start voor 3 jaar geplaatst bij de WEZO
( Werkvoorzieningschap Zwolle en Omgeving). Hebt u al plannen in ontwikkeling als deze periode over ca. anderhalf jaar is verlopen? 18

De reden waarom wij hier aandacht voor vragen is dat wij zien dat  de uitkering voor dit onderdeel van het sociaal domein in 5 jaar met 25% daalt en we daarboven waarschijnlijk meer gaan betalen in de WWB door de instroom van meer statushouders. Graag een inhoudelijke reactie van u. 19

Verder vinden wij het zeer positief dat u op voorhand al contact hebt met ZMLK-PRO ( Zeer Moeilijk Lerende Kinderen Praktijk Onderwijs) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs over hun schoolverlaters.

Programma 8; Duurzaamheid en milieu
Slaan we dit keer over. Niet omdat het niet belangrijk is,  maar we zitten tussen twee werkconferenties in en wachten eerst de afronding en slotconclusie af.
De Regionale Uitvoering Dienst IJsselland  moet van een netwerkmodel omgevormd worden naar een Gemeenschappelijke Regeling: We snappen dat dit een opgedrongen exercitie is, maar verzoeken het college om bij de RUD scherp op de kosten te letten. 20  Wij vinden dat de omvorming zoveel mogelijk budgetneutraal moet plaatsvinden.

Programma 9; Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wij zijn positief over de nieuwe woonvisie waarbij het hoofddoel nog steeds is er voor te zorgen dat alle inwoners van de gemeente Dalfsen prettig wonen. Het woonlandschap is de afgelopen jaren danig veranderd en al deze ontwikkelingen en de prioriteiten die wij vorig jaar bij de kaderstelling hebben benoemd zijn in de nieuwe woonvisie op- en meegenomen. 
De grote uitdaging komt er nog aan als in 2018 de Omgevingswet zijn intrede doet. Er zal veel veranderen maar deze wet met daar onder andere aan gekoppeld de omgevingsvisie biedt ook kansen. 21

We zijn benieuwd naar uw reactie en antwoorden op onze vragen. Onze belangrijkste vraag van vanavond is: Hoe gaat u het vertrouwen van onze inwoners herstellen?  22  En hoe gaat u dat zorgvuldig  communiceren? 23

Juni 2016
De fractie van Gemeentebelangen Dalfsen
Jos Ramaker, Peter Meijerink, Ingrid Kappert, Andre Schuurman, Hans Ellenbroek, Herman Kleine Koerkamp Gerard Jutten, Evert-Jan Hof en Inge Snijder-Haarman

22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters