Nieuws

       DatumTitel
07/05/2024Hein Mekelenkamp overleden
09/04/2024Nederland: Een Land van Tegenstellingen
04/03/2024Gas erop
03/02/2024Politiek actief in Dalfsen
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam Hans Ellenbroek
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
 

Algemene beschouwingen VJN 2015

Reactie op de voorjaarsnota 2015

De fractie van Gemeentebelangen heeft met veel genoegen kennis genomen van de voorjaarsnota 2015!
Allereerst willen we onze dank uitspreken aan het College van B&W, de griffie en de ambtenaren van de Gemeente Dalfsen voor de productie van de stukken die ons zijn aangeboden. Het is een duidelijk leesbaar en beknopt document geworden. We zijn blij te kunnen constateren dat er ook dit jaar weer een verdere vooruitgang en verbeterslag te zien en gemaakt is.
Dank willen we ook uitspreken aan de P&C commissie voor de belangrijke bijdrage aan deze verbeterslag.
De accountant bevestigde enkele weken geleden al dat Dalfsen stevig op de benen staat. Maar het is natuurlijk van groot belang dat deze sterke benen ook de ogenschijnlijke ‘weelde’ kunnen blijven dragen.
Op te grote voet gaan leven is er wat ons betreft dan ook niet bij.
De vers van de pers gedrukte meicirculaire laat namelijk duidelijk zien dat het Rijk de komende jaren geen ‘douceurtjes’ uitdeelt.
Wij zijn het met het College eens dat naast de financiële paragraaf (gevolgen algemene uitkering Gemeentefonds), de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven de komende periode: de decentralisaties, het Kulturhusconcept Nieuwleusen en de Centrumvisie kern Dalfsen zijn.
De nieuwe kade aan het Waterfront is een aanwinst voor Dalfsen. De wijze en snelheid van uitvoering en aanleg verdient de nodige complimenten. Het is een wandelpromenade maar de praktijk leert dat de kade veelal als fietspad gebruikt wordt. Treft het College nog maatregelen om dit probleem op te lossen? (1)
Dan onze vragen en opmerkingen bij de diverse programma’s;

1.            Programma:  Bestuur
We maken ons enigszins zorgen over de RUD en zijn benieuwd naar de ontwikkelingen bij de RUD. (2)

2.            Programma: Openbare Orde en Veiligheid
We zien graag dat de gevaarlijke verkeerssituaties op de kruising Buldersweg – Prinses Beatrixlaan en Bouwhuisweg - Prinses Beatrixlaan in Nieuwleusen zo spoedig mogelijk worden aangepakt en opgelost! De problematiek met betrekking tot (on)mogelijke grondaankoop begrijpen we maar wij vinden dat het College dit creatief moet oplossen en aanpakken. Gaat het College hiermee voortvarend aan de slag? (3)
 
3.            Programma: Beheer Openbare Ruimte
We maken ons zorgen over de kwaliteit van het onderliggende wegennet.
Uw voorstel om in 2016 een bedrag van € 150.000 voor het beheer van de openbare ruimte op te nemen juichen we toe en hopen daarmee de kwaliteitsambitie te behouden. De veiligheid blijft ook voor ons voorop staan!
Wij zijn enigszins verrast door de late zienswijze die ingediend is met betrekking tot het behouden van de huidige afslag van de N348 in Lemelerveld. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het College. (4) 
 
4.            Programma: Economische Zaken
Klopt het dat er nog geen beleid gemaakt is voor stimuleringsmogelijkheden voor  startende ondernemers? Hier hebben we in het coalitiedocument het nodige over afgesproken. Wanneer denkt u met een voorstel naar de Raad te komen? (5)

5.            Programma: Onderwijs en Vrije Tijd
Wat is er aan de hand met het pontje in Hessum? Waarom is deze zo vaak uit de vaart? Deze geliefde toeristische overtocht voor een rondje Dalfsen stelt vaak teleur. Is dit nog een garantiekwestie? Wij willen dit probleem graag afdoende opgelost zien. (6)
 
6.            Programma: Inkomensondersteuning
Wij willen en moeten meewerken aan de taakstelling; statushouders te huisvesten binnen de grenzen van onze gemeente. Of we hierdoor het streven van 25 minder uitkeringstrekkers in 2015 zullen halen, lijkt ons een geweldige uitdaging. De rol van de netwerker, van de Stichting Dalfsen werkt, is hierin essentieel. Al verwachten wij dat haar inzet vooral productief gaat worden in 2016, omdat deze ontwikkelingstrap in de kinderschoenen staat en ze kennis moet maken met de individuele ondernemer en vertrouwen moet kweken om structurele inzet van statushouders en uitkeringsgerechtigden te bewerkstelligen.
De maatregelen voor kinderen zijn opgenomen in het armoedebeleid dat we in januari 2015 hebben aangenomen. Hoe staat het op dit moment met de uitwerking? (7)
 
7.            Programma: Sociaal Domein
We hebben in de reactie op de jaarrekening onze zorg uitgesproken over dit omvangrijke onderwerp en gaan er vanuit dat het College ons voortdurend op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen. Ons advies is om de vinger flink aan de pols te blijven houden!
We zijn geschrokken van de notitie die we van u mochten ontvangen over de meicirculaire, voor wat betreft de drie decentralisaties. Wat u stelt over onze doelstelling dat  “de kosten binnen het daarvoor beschikbare budget blijven of worden gebracht”, is juist maar wij vragen ons af of dit gaat lukken. (8)
Moeten we onze financiële kaders voor de frictiepot, die we in december 2014 hebben vastgesteld, niet herzien? (9)
Gezien deze ontwikkelingen zien wij de 2e kwartaalrapportage over het Sociaal domein graag in de commissie van september behandeld. (10)
 
8.            Programma: Duurzaamheid en Milieu
Onder het kopje energiearmoede geeft u aan dat u samen met andere Gemeenten in West-Overijssel werkt aan een geïntegreerde aanpak voor energiearmoede. De Woningstichtingen hebben te kennen gegeven ook volop in te zetten voor verduurzaming van hun woningbezit. Is het daarom mogelijk deze aanpak ook in gezamenlijkheid met de Woningstichtingen op te pakken? (11) 
De pot van het project ‘Lang zult u wonen’ is jammer genoeg inmiddels uitgeput. Wij hebben geconstateerd dat de behoefte groot was. Ziet het College mogelijkheden om dit project te verlengen? (12)

9.            Programma: Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting
We hebben in de commissievergadering van 11 mei jl. gevraagd om een spoedige evaluatie van de Rood voor Rood regeling. Omdat wij verwachten dat de komende periode nieuwe aanvragen zullen worden ingediend en vinden dat de huidige regeling te wensen over laat, willen wij graag de huidige regeling dit jaar nog tegen het licht houden. Kan het College hierin meegaan? (13)

Over het investeringsplan kunnen we kort zijn: het is een goede weergave van het reeds ingezette beleid.
Tot slot willen we nog even ingaan op de actualiteit met betrekking tot de archeologische vondsten.
Wij zijn trots op deze ontdekking en vinden het een enorme PR voor Dalfsen. Het is nu actueel en wij zouden dan ook binnen korte tijd iets willen realiseren zodat snel geprofiteerd kan worden van deze opmerkelijke vondsten.
Wij stellen voor een echte Dalfser “Pottenkiekersroute” te maken. Normaal zit men niet te wachten op pottenkiekers maar in dit verband willen we middels een fietsroute de horeca en mogelijk andere geïnteresseerde ondernemers mee laten profiteren van dit unieke materiaal. Bijvoorbeeld door vitrines met enkele potten of fotomateriaal bij onze horecaondernemers te plaatsen kunnen we de burgers en onze toeristen laten zien wat er 5000 jaar geleden werd gebruikt en recent gevonden is in onze mooie Gemeente Dalfsen. Later kan dan een plaats in Oosterdalfsen gemaakt worden die herinnert aan de opgravingen, het grafveld van de Oer-Nederlander ( zoals bv. de herinneringsplek aan de vuurwerkramp in Enschede) die dan ook opgenomen kan worden in de fietsroute. We weten dat het niet in de doofpot gaat maar willen nu het actueel is, sneller wat realiseren. Is het College bereid dit nader te onderzoeken? (14)    
We sluiten af met de wens dat we er gezamenlijk een vruchtbaar jaar van maken en wensen daarbij het College van B&W, de Griffie, de ambtelijke organisatie en Raad veel succes en wijsheid toe bij de te nemen besluiten.

De fractie van Gemeentebelangen,
Jos Ramaker, Peter Meijerink, Inge Snijder-Haarman, Hans Ellenbroek, André Schuurman, Herman Kleine Koerkamp, Evert Jan Hof, Ingrid Kappert en Gerard Jutten.

24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters