Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
 

Reactie GB op de voorjaarsnota 2014

Algemene beschouwen voor de voorjaarsnota 2014


Als fractie van Gemeentebelangen hebben we met veel genoegen kennis genomen van de voorjaarsnota 2014!
Allereerst willen we beginnen met onze dank uit te spreken richting het College van B&W, de griffie en het ambtenarenapparaat van de Gemeente Dalfsen voor de productie van de stukken die ons als Raad zijn aangeboden. Het is een duidelijk leesbaar en beknopt document geworden.
Dank willen we ook uitspreken naar onszelf als Raad en met name naar de commissie P&C, die gewerkt heeft aan een verbeterslag die zijn vruchten afwerpt. Dit werd vorig week door de accountant bevestigd.
Dalfsen heeft goede, strategische keuzes gemaakt waar ook de komende jaren in deze woelige en onzekere tijden goed aan vastgehouden kan worden.   
Zoals u schrijft is de Voorjaarsnota een belangrijk strategisch document met een  meerjarige vooruitblik waarin beleidsmatige ontwikkelingen in beeld worden gebracht en waarbij de ontwikkelingen en budgetaanpassingen over het lopende jaar voortaan in een afzonderlijke bestuursrapportage
(voorheen voortgangsrapportage) worden gepresenteerd.
Deze bestuursrapportage verdient ons inziens meer aandacht in de kleurschakeringen van de bolletjes, zoals ook is aangegeven bij de behandeling van de bestuursrapportage. Hier zien we een duidelijke taak voor de commissie Planning en Control. Het werk van deze commissie is op een laag pitje komen te staan door o.a. de jaarrekening en de verkiezingen maar we gaan er vanuit dat deze commissie haar taken snel weer oppakt en ook het onderwerp vennootschapsbelasting meeneemt.
In tegenstelling tot uw schrijven op blz. 3 vindt Gemeentebelangen dat de trein al behoorlijk op de rails staat. Het raadsdocument en het coalitieprogramma zijn samen het spoorboekje voor de komende periode.
We kunnen instemmen met uw visie met betrekking tot de vier belangrijkste ontwikkelingen en opgaven voor dit jaar en de komende jaren namelijk:
- de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein,
- een jaarlijks sluitende begroting,
- de samenwerking in de regio en
- de ontwikkeling van de nieuwe ambtelijke organisatie.
Er is een keurige weergave per programma gemaakt. Veel onderwerpen laten zich echter niet vangen in een dergelijke onderverdeling en zijn overkoepelend of hebben raakvlakken met meerdere programma`s.
Neem bijvoorbeeld een onderwerp als breedband internet en mobiele bereikbaarheid. Dit heeft invloeden op vele programma`s. Denk aan burgernet, burgerpanel, communicatie, social media, veiligheid, bereikbaarheid, economie, welzijn, langer thuis wonen en duurzaamheid. De nieuwe ambtelijke organisatie wordt nu omgebouwd om meer interne samenwerking en onderlinge afstemming te behalen Hiermee zijn deze  integrale onderwerpen beter aan te pakken. Daar zijn we blij mee. We zijn benieuwd hoe dat uitpakt en zouden bij de volgende Voorjaarsnota wel meer inzicht willen hebben in de wisselwerking en verbanden tussen de programma`s. (1)
Er is de afgelopen jaren steeds meer ingezet op Burgerparticipatie en zoals gemeld in de VJN hebben diverse medewerkers daar een cursus voor gevolgd. We verwachten hier veel van en vragen ook alert te zijn bij raadsvoorstellen om daar waar het kan een paragraaf Burgerparticipatie toe te voegen. (2)
Met de overdracht van het sociale domein naar de gemeenten ontstaan er kansen maar ook grote risico’s voor gemeente en de bewoners van Dalfsen. Dit, gecombineerd met de tijdsdruk, zorgt ervoor dat we op dit gebied echt alert moeten zijn en daarom willen we graag blijvend geïnformeerd worden middels de afgesproken kwartaalrapportages.
De uitvoering van de Drank- en Horecawet ligt sinds begin dit jaar bij de gemeente. Wij hopen op een goed resultaat maar we horen ook aardig wat klachten over de uitvoering van de verordening. We zien de evaluatie eind van dit jaar dan ook graag tegemoet. (3)
We delen volledig uw ontevredenheid over de ontwikkelingen met betrekking tot de N-wegen.
We blijven er met klem op aandringen dat de N377 veiliger wordt gemaakt door de Provincie. De genoemde verkeerslichten alsmede de veiligheid van de fietsers op de N377 vragen dringend om een structurele verbeterslag.
Participatie van burgers, inspraak van Plaatselijk Belang van de kern Nieuwleusen en een dringend verzoek van de Gemeenteraad van Dalfsen moeten voor de Provincie Overijssel voldoende aanleiding zijn om dit snel en accuraat op te pakken. Dezelfde zorgen hebben we ook nog steeds bij de perikelen rond de N340. Maar ook  de onzekerheid over het realiseren van de tunnel in de N348 nabij restaurant de Lantaren. (4)
We hebben er grote moeite mee dat de Gemeente Dalfsen moet opdraaien voor de Provinciale
beleidswijzigingen en de hiermee gepaard gaande kosten. Het kan toch niet zo zijn dat de op pagina 25 en 26 genoemde kosten met betrekking tot de N340 en N377, respectievelijk 40.000 en 10.000 euro op het bordje van de gemeente wordt gelegd. Als de Provincie het beleid wijzigt dan zijn toch de kosten ook voor hen? (5)
Op dit moment vinden er gesprekken plaats tussen de gemeente en het onderwijs in Dalfsen. Wij willen u meegeven dat we deze samenwerking enorm toejuichen.
We gaan er vanuit dat de ontwikkelingen rondom het Kulturhus in Nieuwleusen vorm krijgen en dat meerdere verbindingen snel zichtbaar worden. Wij willen graag  periodiek van de voortgang op de hoogte worden gehouden.
De bouw van de Trefkoele gaat snel en op korte termijn zal dit Kulturhus in gebruik worden genomen. Ten aanzien van de programmering maken wij ons wel de nodige zorgen. Hoe ver is het met de programmamanager? (6)
Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het Dorpsplein in Oudleusen en de genoemde parkeerplaatsen bij de Wiekelaar die in een convenant van 2011 zijn opgenomen. Wanneer gaat het College hier uitvoering aan geven? (7)
Ook willen we graag binnenkort inzage krijgen in de planvorming achter de molen in Hoonhorst. Met name wat er gaat gebeuren met de oude bibliotheek en de gymzaal. (8)
In het coalitiedocument hebben we uitgesproken dat we sport willen promoten. Hoe is het mogelijk dat een aanvraag van het Jeugdsportfonds om zwembadabonnementen tegen voorverkoopprijzen aan te schaffen is geweigerd? (9)
Wij vragen u de straatverlichting in het Ruitenveen, Oosterveen en Oosteinde in Nieuwleusen te onderzoeken. Op deze wegen is het ’s avonds erg donker en/of onveilig. Wellicht is het mogelijk elders lantaarnpalen weg te halen. (10)
Tot slot willen we uitspreken dat we zeer blij zijn dat de contouren van het Waterfront zichtbaar worden en het aangezicht van Dalfsen steeds fraaier wordt. Tevreden zijn we over de voortvarendheid waarmee de gemeente de wateroverlast in de Prinsenstraat in Dalfsen heeft verholpen. Dit is een goed voorbeeld van sterke betrokkenheid, samenwerking en korte lijnen.
We sluiten af met de wens dat we er gezamenlijk een vruchtbare raadsperiode van mogen maken en wensen daarbij het College van B&W, de Griffie en de ambtelijke organisatie en ons zelf als Raad veel succes en wijsheid toe bij de te nemen besluiten.
De fractie van Gemeentebelangen,
Jos Ramaker, Peter Meijerink, Inge Snijder-Haarman, Hans Ellenbroek, André Schuurman, Herman Kleine Koerkamp, Evert Jan Hof, Aalt Westerman en Gerard Jutten

15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters