Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
 

Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026

“Op koers...”  
 
De titel van het coalitieakkoord luidt: ‘Veel te doen in Dalfsen’. En dat blijkt…  
De nieuwe raad is nog maar net begonnen met de eerste etappe van deze raadsperiode en er dienen zich financieel diepe dalen en hoge bergen aan. 
Bij de PPN wordt gevraagd om vooruit te kijken, maar dat is lastig als er zoveel bochten in de weg zitten. Na elke bocht doemt er weer een onverwachte uitdaging op. 
We denken daarbij aan de gevolgen van corona, de opvang van Oekraïners, de stijgende energieprijzen, de krapte op de arbeidsmarkt, de stikstofproblematiek en de onzekerheid die daarbij komt kijken voor onze inwoners. Het college geeft dan ook terecht aan dat veerkracht benodigd is. We willen hier aangeven dat we wat betreft de vluchtelingenstroom erg blij zijn met de medewerking en initiatieven vanuit de Dalfser samenleving. 
 
In ons verkiezingsprogramma hebben we aangegeven dat we samen Vitaal en Veerkrachtig willen zijn. We zien dan ook dat samen vitaal en krachtig (mee)bewegen een noodzakelijk goed is om de juiste keuzes te maken. Een goede informatievoorziening/ communicatie is een essentiële voorwaarde om goede kaderstelling te kunnen geven.  
 
Dalfsen staat er goed voor wat betreft de financiën. Door gedegen financieel beleid in het  
(nabije) verleden kunnen we tegenvallers opvangen en onze inwoners/ondernemers te hulp schieten indien nodig. Denk hierbij aan het sociaal domein, het corona-noodfonds en de huidige energieprijzen. Dat willen we graag zo houden. Grote uitgaven komen op ons af zoals het Integraal Huisvesting Plan, vervanging kunstgrasvelden sportverenigingen, centrumplan Dalfsen, herinrichten Backxlaan, vervanging kapitaalgoederen en hoe gaan we de puzzel van betaalbare woningen voor onze eigen inwoners invullen? We willen daar nu toch echt oplossingen voor zien.  
 
De inkomsten vanuit het Rijk betreffen de grootste inkomende geldstroom voor Dalfsen. En juist die is de laatste jaren onderhevig aan onvoorspelbare schommelingen. Het laatste jaar en nu met de meicirculaire valt deze positief uit. Maar wat gebeurt er als het Rijk moet bezuinigen door de huidige problematiek in de wereld? 
Wij willen deze financiële onzekerheden nu al aankaarten en ons er op voorbereiden. 
Daarom willen we het huidige financiële beleid voortzetten. Hoever is het met het onderzoek naar “Zero-based” begroten? 1  
Door deze werkwijze toe te passen, komt er hopelijk een beter evenwicht tussen begroting en resultaat. Wij kunnen ons voorstellen dat we een aantal programma’s in onze begroting samenvoegen, zodat budgetoverhevelingen tussen de huidige negen programma’s veel minder worden en er arbeid- en kostenbesparend gewerkt kan worden.  
 
We vragen het college de ontwikkelingen in het Openbaar vervoer goed te volgen en ons op de hoogte te houden. We willen er zorg voor dragen dat de gemeente goed en veilig bereikbaar blijft. Het plan om OV-Hubs te ontwikkelen vinden we een mooi initiatief, hierbij is regionale samenwerking gewenst.  
We willen het gebruik van de fiets stimuleren en inzetten op het ontwikkelen van (nieuwe) fiets- en wandelpaden vooral tussen de kernen. Hiervoor zal wellicht geld vrijgemaakt moeten worden. (Denk aan fietsroute Nieuwleusen-Punthorst / Dalfsen-Ommen / Lemelerveld-Raalte etc.).  
 
Wij stellen voor om het fietspad Maneweg t/m Hongerveld te verbreden en bij het laatste stuk voor de aansluiting met de gemeente Ommen een tweede fietspad aan te leggen, parallel aan het huidige, waarbij op beide paden eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Op deze manier kan de fietsveiligheid worden verbeterd zonder al te veel in te grijpen in de bosrijke omgeving en de mooie oude houtwallen. 2 
 
Met de komst van de Omgevingsvisie slaat Integraal Beleid Openbare Ruimte (IBOR) een nieuwe weg in. Inzet op vitale kernen en een kansrijk buitengebied. Het nieuwe beleidsplan geeft ruimte om beter in te kunnen spelen op ideeën en behoeften vanuit de samenleving. Hiermee sluit onze gemeente aan bij de wens voor inwonerbetrokkenheid, burgerparticipatie en zelfwerkzaamheid van onze inwoners in de openbare ruimte. Om op lange termijn kosten te besparen, willen we het wegenonderhoud naar niveau B brengen. De memo met knelpunten laat zien waar dat onder meer aan de orde is.  
 
We willen zoeken naar een oplossing voor de Rondweg. Bent u bereid hierover in gesprek te gaan met de provincie? 3 
 
De komende jaren staat het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs op de agenda van de raad, waarbij Gemeentebelangen het belangrijk vindt dat scholen passende gebouwen hebben met een gezond binnenklimaat, zowel letterlijk als figuurlijk. 
Elk kind verdient een gezonde leeromgeving. Is al iets bekend over de uitvoering van het Huisvestingsplan en de kosten? 4 
 
Wij kunnen ons vinden in het standpunt van het College van B&W om niet te bezuinigen op maatschappelijke voorzieningen. Zij zijn spin in het web als het gaat om preventie, maar ook geletterdheid en ondersteuning bij allerlei vaardigheden die de samenleving van ons vraagt. Mede op ons verzoek is het college in gesprek gegaan met alle partijen in het welzijnswerk om te verkennen of samenwerken wellicht financieel voordeel op zou leveren. De samenwerking tussen de verschillende partijen levert dan wel geen financieel voordeel, maar wel veel sociale winst op.  
 
Preventie is belangrijk om verslavingen te voorkomen. We willen verenigingen faciliteren om (meer) voorlichting te geven samen met partners om vroegtijdig te signaleren. Hoe gaat u dat uitvoeren? 5 
 
Op het gebied van armoedebestrijding vragen wij uw aandacht voor de minima, daaronder scharen wij ook de ‘werkende armen’. Door de combinatie van hoge gasprijzen, duurdere boodschappen en brandstoffen dreigen meer mensen in de problemen of nog grotere problemen te komen. De mogelijkheid bestaat dat mensen een tweede baan gaan zoeken en dat kan gevolgen hebben voor zorgtaken, vrijwilligerswerk en de eigen gezondheid. Ziet u kans om dit in VNG verband aan te kaarten om te komen tot structurele oplossingen? 6 
 
Evenementen zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving en een gevoel van samen zijn. We willen ruimte bieden aan vernieuwing, ontwikkeling en duidelijkheid op het gebied van veiligheidsmaatregelen en passende of soms op maat verlenen van vergunningen. We horen nog te vaak dat iets niet kan, we horen liever dat uitgelegd wordt wat wel kan. Ook in het kader van bestuurlijke vernieuwing verwachten we een pro-actieve houding van de ambtenaren.  
 
Het Waterfront in Dalfsen is een pleisterplaats geworden met horeca-ondernemers. Daarbij is de pleziervaart op de Vecht ook fors toegenomen. Dit geeft reuring in Dalfsen en dat is goed voor ondernemers en geeft veel gezelligheid, mits er een goede balans is tussen rust en reuring. Goed overleg met omwonenden en initiatiefnemers speelt hier een belangrijke rol. We willen meer mensen laten genieten van de Vecht. De toegang tot de haven is niet ideaal en ook de haven zelf wordt te klein. Ziet u mogelijkheden om de haven uit te bereiden en onderzoek te doen naar meer strandjes/ (water)speelmogelijkheden in de buurt van het dorp Dalfsen en het Overijssels kanaal? 7 
 
De inwoners van Dalfsen zijn over het algemeen fysiek gezond en we moeten zorgen dat dit zo blijft. Samen doen en beleven is daarbij uitermate belangrijk. Het zou mooi zijn als we nog meer mensen kunnen stimuleren om te gaan bewegen. Dat vraagt nog meer inzetten op voorlichting en om een aantrekkelijke en toegankelijke openbare ruimte en voorzieningen. Hierbij is geld nodig voor onderhoud, vervanging maar ook ontwikkeling. Denk aan het verduurzamen en meer rendabel maken van de zwembaden in de gemeente. Zwembad de Meule heeft dringend behoefte aan een opknapbeurt. Daar is echt sprake van achterstallig onderhoud. We verwachten dat u dit zo spoedig mogelijk oppakt. 8 

De eerder opgelegde taakstelling op de jeugdzorgmiddelen blijkt niet haalbaar. We kunnen het eens zijn met het voorstel om deze niet verder door te voeren. 
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat elke jeugdige passende, kwalitatief goede hulp krijgt. De afgelopen jaren zien we een toename van psychische klachten bij jongeren. Hoe is de situatie in Dalfsen? 9 
 
Landelijk lijken de financiële problemen rondom jeugdhulp alleen maar groter te worden. Voor Dalfsen is dit nog niet duidelijk, daarom zouden we graag een analyse zien. Wellicht kan deze door het RSJ worden gepresenteerd? 10 
 
Door instroom van asielzoekers en Oekraïners zal het aantal mensen in de bijstand zeer waarschijnlijk oplopen. Zijn we daar op voorbereid en nog belangrijker willen en kunnen ondernemers meewerken om deze mensen aan het werk te krijgen? 11 
 
Een gemeentelijk energiebedrijf zien wij als een kans en we horen graag wat de stand van zaken daarvan is. Mogen wij ervan uitgaan dat door de provincie beschikbaar gestelde subsidies t.b.v. van de energietransitie zoveel als mogelijk benut worden? 12 
 
Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de hoge energieprijzen en de financiële gevolgen hiervan voor onze inwoners. Vooral voor de mensen met een lager inkomen kan dit grote gevolgen hebben. Mensen met een koopwoning zijn niet altijd in staat om zelf maatregelen nemen. Wij willen deze groep graag ondersteunen, ziet u hier mogelijkheden voor? 13 
 
De grondstoffen zijn/worden schaars en hergebruik van materialen in de breedste zin wordt steeds meer normaal. Het is goed om bedrijven/kringloopbedrijven te stimuleren om met innovatieve oplossingen voor recycling te blijven komen. Hoever zijn de Dalfser (kringloop)bedrijven daarmee? 14 
 
Omgekeerd inzamelen is in Dalfsen al gemeengoed geworden, hergebruik stimuleren. Een goede voorlichting over belang/nut daarvan is belangrijk, ook om het betaalbaar te houden. Ziet het college voldoende mogelijkheden om hier invulling aan te geven zodat hier meer winst behaald kan worden? 15 
 
Samen met onze inwoners willen we blijven werken aan een mooie en schone leefomgeving. Het scheiden van afval is en blijft belangrijk. Hierdoor gaan minder grondstoffen verloren. We streven naar minder afval. We sluiten daarom aan bij landelijke campagnes. Grof afval, dat te groot is voor de (ondergrondse) container, moet een inwoner dichtbij en makkelijk kwijt kunnen. Waar mogelijk in elke kern van onze gemeente. We zien graag de mogelijkheden tegemoet. 16 
 
We krijgen steeds meer klachten over houtrook. Mensen ervaren gezondheidsklachten, kunnen niet meer buiten zitten of zelfs niet met het raam open slapen. Kan de gemeente nog meer doen dan voorlichting geven? 17 
 
Een stevige woningbouwopgave betekent ook een grote economische- en duurzaamheidsstimulans voor de gemeente Dalfsen. Sinds de vorige PPN is de krapte op de woningmarkt alleen maar toegenomen. Het is dringend nodig om daar een inhaalsprint te maken. 
Er zijn lange wachttijden voor een sociale huurwoning en starterswoning terwijl de verkoop in de vrije sector lastiger wordt. De woonvisie geeft een verdeling aan van 50 procent vrije sector, 30 procent sociale huur en 20 procent sociale koop. Onze fractie ziet daar graag een aanpassing in om 10 procent meer sociale koopwoningen te bouwen ten koste van de vrije sector (-10 procent) Hoe denkt het college daar over en wat zijn de consequenties daarvan? 18  A 
 
En hoe gaan we recreatiewoningen daar waar mogelijk omzetten naar permanente bewoning om de doorstroming op de woningmarkt te mede te bevorderen? 19 
 
Het maximale aankoopbedrag voor een starterslening is nu 300.000 euro. We zouden graag aansluiten bij de nationale hypotheekgarantie. 20   A 
 
De plannen voor het aanpassen van het centrum van Dalfsen zijn uitvoerig met alle stakeholders besproken en nu is het wachten op de uitvoering. Wanneer gaat de schop in de grond?  
De deadline voor het ontvangen van de Provinciale subsidie is aangegeven op eind 2023 en dan moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Is deze planning nog steeds realistisch en wanneer krijgen we een voorstel op tafel met de definitieve plannen? 21 
 
Het Dalfser industrieterrein is vol. Wanneer kunnen we het onderzoek naar nieuwe locaties tegemoet zien? 22 
 
Dalfsen is een plattelandsgemeente en daar zijn we als Gemeentebelangen trots op. De Agrarische sector heeft ons veel gebracht, en heeft het nu zwaar te verduren. De door het Rijk voorgestelde stikstofmaatregelen in de landbouw, zullen een enorme impact hebben op zowel de sector als de leefbaarheid van het platteland. Wij kunnen ons vooralsnog niet vinden in het onverkort uitvoeren van deze voorgestelde maatregelen. We vinden dat er niet over mensen, in dit geval agrariërs, maar mét mensen gesproken dient te worden over hun toekomst.  
We spreken de verwachting uit dat dit besef niet alleen in Overijssel maar ook in Den Haag doordringt. Hoe denkt u daarover en kunt u dit signaal doorgeven? 23 
 
Deze sector is ook als eerste in beeld als het gaat om vrijmaken van ruimte. 
Gemeentebelangen wil dat daarom eerst gekeken wordt naar welke kansen er zijn bij vrijkomende bedrijven. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: combinaties van agrarische activiteiten met recreatie, dagbesteding, toerisme en onderzoek naar Tiny Houses. Voor uitbreiding van agrarische bedrijven en schaalvergroting zal maatwerk nodig zijn om de ondernemer en de omwonenden samen de benodigde ruimte te gunnen. Wij vinden het van belang dat voor lokale agrarische ondernemers een langjarig perspectief geboden wordt in relatie tot natuurbeheer en onderhoud van het buitengebied. 
 
De Witte Anjer staat symbool voor de waardering voor veteranen. Het Nationaal Comité Veteranendag vraagt gemeenten om hun veteranen te eren en te waarderen met een Witte Anjerperkje. Bent u bereid om met het veteranencontact Dalfsen te kijken waar een Witte Anjerperkje in Dalfsen zou kunnen komen? 24 
 
Dalfsen zit financieel stevig in het zadel en dat willen we ook graag zo houden. Daarbij hebben we ook ambities en willen we kunnen inspelen op veranderende situaties. 
 
Samen wonen, samen leven en samen werken in een financieel gezond Dalfsen is de koers die we graag blijven volgen en verder willen uitwerken. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan deze Perspectief nota en wensen iedereen een veilige en voorspoedige rit.   
 
De fractie van Gemeentebelangen:  
 Jolande Upper, Wim van Lenthe, Herman Kleine Koerkamp, Ingrid Kappert, Gerard Jutten, Mariëtte Holterman, Jelle Hekman en Inge Haarman 

27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters