Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
 

Reactie op de Programmabegroting 2022-2025


https://youtu.be/ixA1sgR0QKA

 

Allereerst dank aan het College van B&Walle ambtelijke medewerkers en de Griffie voor de aanlevering van de Programmabegroting 2022-2025. 
Aanvankelijk was de toekomst tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in de voorjaarsvergadering nog zeer somber gesteld en werden er jaren verwacht met een negatief saldo. 
We zijn dan evenals u blij dat na de verwerking van de mei- en septembercirculaire eenstructureel sluitende meerjarenbegroting wordt gepresenteerd. En dat dit laatste jaar voor de verkiezingen op 16 maart 2022, een positief beeld geeft.

Voor ons als Gemeentebelangen geen reden om nu volop uit te geven, het is goed dat we budget reserveren voor de ambities van de nieuwe raad. 
250.000 euro in 2022 en 500.000 euro in de jaren daar opvolgend

Bij de genoemde risico’s en kanttekeningen blijven de herverdeeleffecten van het Gemeentefonds ons nog steeds zorgen baren; t.a.v. de post Jeugdzorg kunnen bedragen (door de huidige kabinetsformatie) nog worden bijgesteld. Tevens willen we graag kwaliteit blijven leveren.

We schreven al eens eerder in de beschouwingen dat wij als Gemeentebelangen graag een appeltje voor de dorst willen houden om tegenvallers op te kunnen vangen.

Tijdens de coronaperiode zijn veel verenigingen, stichtingen en bedrijven geholpen door middel van een bijdrage uit de Coronapot. Daar delen we graag een compliment voor uit want dit hebben we kunnen doen door goed te sparen en een gedegen financieel beleid te voeren. 

De opmerking “We werken aan een wendbare, veerkrachtige samenleving en bieden een vangnet voor wie dat nodig heeft” steunen we van harte. Hiermee geeft u aan dat we maatwerk kunnen leveren. We zouden willen zeggen: “Maak het waar!”. 

Mede door de coronapandemie wordt er meer thuis- en op afstand gewerkt. Debereikbaarheid van ambtenaren/ afdelingen heeft daar bij dit  “hybride werken” onder te lijden. Bent u dit met ons eens en hoe gaat u werken aan verbetering van de bereikbaarheid? 1 
Dit geldt ook voor de samenwerkingsverbanden, zoals SSC-ONS, welke Dalfsen is aangegaan. Het is er niet goedkoper op geworden, wel minder kwetsbaar en duur maar we verwachten van u dat u hier qua kosten de vinger aan de pols gaat houden.

De ontwikkeling Goed werkgeverschap en meer aansluiten op de behoefte van de nieuwe generatie medewerkers is wat ons betreft een “must”. Goed personeel moeten we koesteren en behouden als lokale overheid. Het zijn de mensen die de motor zijn 

van de organisatie. Besturen kan niet zonder goede ambtelijke organisatieHoe kunnen we mensen nog meer stimuleren? Ziet u daartoe kansen?  2

We zien in deze begroting dat de gemeente Dalfsen aan drie nieuwe wettelijke verplichtingen 2022 moet voldoen, waarbij het nadeel nog niet bekend is; 
de WDO Wet digitale Overheid, 
WMEBV Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en 
de WOO Wet open overheid. 
Is het niet verstandig om dit Projectplan snel op te pakken, dit geeft toch meer zekerheid voor de toekomst in de begroting? 3

Bij programma 3 Beheer en openbare ruimte willen we de speelvoorzieningen in de wijk en het Beleidsplan Spelen 2014-2023 bijstellen en vervangen waar nodig is. We krijgen veel signalen van burgers en bezoekers dat Dalfsen van mooie speelplaatsen is voorzienen dat willen we graag zo houden. Vanwege de bezuinigingen waren deze “on holdgezet! Wat kost het om het beleidsplan weer te activeren? 4

We vinden het belangrijk dat onze stoepen en straten veilig zijnonze openbare ruimte er goed uitziet en de graskeien overal goed zichtbaar zijn. Bij de besprekingen van de IBOR komt het nog wel aan de orde maar we willen het wegenonderhoud graag van de B-C Norm opwaarderen naar de B norm. Dit kost 250.000 euro per jaar extra maar de investering verdient zich snel terug. 1

In een eerder stadium hebben we als raad gevraagd om een onderzoek naar de Rondweg en ook Plaatselijk Belang dorp Dalfsen vraagt hier nu aandacht voor. Hoever staat het hiermee? 5

Het onderhoud van de algemene begraafplaats aan de Ruitenborghstraat vraagt meer aandacht. Als voorschot op de IBOR besprekingen die volgen in november vragen we hierbij alvast uw reactie 6

Voor de begraafplaatsen Welsum en Nieuwleusen geven we graag een compliment, die zien er evenals de overige begraafplaatsen in de gemeente Dalfsen prima en verzorgd uit. Wel vragen we of het mogelijk is om de verbouwing van het gebouwtje op Welsum naar voren te halen? 7

Deze begroting ziet er met een Ratio weerstandsvermogen cijfer van 6,3 met waarderingscijfer A prima uit. Boven de 2.0 is al uitstekend.
Tegelijkertijd geven we aan dat dat onverwachtse kosten in het Sociaal domein en in de Jeugdzorg in zware tijden wel moeten worden opgevangen.

We zien de kosten van het levensonderhoud stijgen, o.a. boodschappen en brandstof stijgen fors in prijs. Dit heeft consequenties voor iedereen, particulier en ondernemer. Het gevolg zou kunnen zijn dat meer mensen aanspraak maken op inkomensondersteuning. We verwachten dat we hier in de Perspectiefnota van 2022 rekening mee moeten houden. 8

Ook de Omgevingsvisie en Klimaat en duurzaamheid kunnen zo maar meer budget opeisen evenals bedragen die nog niet bekend waren bij het maken van deze begroting. 

 

We maken ons zorgen om de “energie-armoede”. Ziet u mogelijkheden om mensen te helpen, we denken daarbij in ieder geval aan goede voorlichting wat de mogelijkheden zijn. 9

Het is rustig rond de ontwikkelingen van het Centrumplan. In 2023 loopt de subsidieperiode af. Wat is op dit moment de stand van zaken? 10
We krijgen veel positieve reacties op de “kunstige” lantaarnpalen. Is het mogelijk om kunst op een dergelijke manier terug te laten komen in het nieuwe centrum? 11

Er is veel vraag naar woningen, met name voor starters en ouderen. Er is ruimte, waar wachten we nog op? 12

De woningbouwstichting geeft aan dat zij niet aan haar taken kan voldoen en dat het stagneert bij de gemeente. Kan het bedrijfsleven hier niet meer betekenen? Meer samenwerken met lokale aannemers zodat er eerder en sneller gebouwd kan worden. 13

We maken ons zorgen over de ruimte voor bedrijventerreinen. We zien liever geen bedrijven vertrekken uit de gemeente Dalfsen en vragen u maatwerk te leveren. We zien hier graag een meer coördinerende rol voor de gemeente, meer kijken naar de mogelijkheden14

We zijn positief over de gemeentelijke heffingen. Dalfsen is een van de goedkoopste gemeentes in de regio/omgeving. Dat komt mede door het gedegen financieel beleid van de laatste raadsperiodes. Daar willen we graag op voortborduren. Deelt u onze mening?15

Met de financiële graadmeter van een solvabiliteit van 54%, is onze gemeente Dalfsen in staat om aan haar financiële verplichtingete voldoen.
Hier zijn we zeer content mee als Gemeentebelangen. Ondanks een aantal financieel onstuimige jaren kunnen we het stokje naar de nieuw gekozen gemeenteraad op een goede manier doorgeven. 

We danken alvast een ieder in deze raad voor de prettige samenwerking in de afgelopen vier begrotingsjaren waarvan er twee zo bijzonder zijn verlopen.

Tot zover onze reactie op de laatste Programmabegroting in deze raadsperiode.

De fractie van Gemeentebelangen,

Jos Ramaker, Hans Ellenbroek, Gerard Jutten, Ingrid Kappert, Herman Kleine Koerkamp, Wim van Lenthe,
Wim Pessink, Jolande Upper en Inge Haarman

 

Op 1 t/m 15 verwachten we een reactie van het college

Op 1 overwegen we een amendement

 

 Reactie op de programmabegroting 2022-2025        November 2021    

03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters