Nieuws

       DatumTitel
07/06/2024Veel te doen in Dalfsen
07/05/2024Hein Mekelenkamp overleden
09/04/2024Nederland: Een Land van Tegenstellingen
04/03/2024Gas erop
03/02/2024Politiek actief in Dalfsen
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam Hans Ellenbroek
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
 

Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025

https://youtu.be/suwU0Z1Z3wY

Zo’n tien jaar geleden werd de Perspectiefnota ingevoerd als politiek hoogtepunt van het jaar. Deze behandelen we in juni en geeft een doorkijk naar de begroting eind van het jaar. In juni maken we als raad dus al keuzes, die het college dan in de begroting voor de komende jaren kan verwerken.

Het is niet toevallig dat we in juni de Perspectiefnota behandelen. Normaal gesproken heeft het Rijk dan bekend gemaakt via de meicirculaire hoeveel geld wij van het Rijk mogen meenemen in de begroting. Dan weten we de speelruimte voor eventueel nieuwe plannen of weten we hoeveel we moeten bezuinigen. Dat vormt dus de basis voor de keuzes die wij maken.

Helaas hebben wij pas afgelopen donderdag 24 juni, de uitwerking van de meicirculaire gekregen. Wat ons betreft is het onacceptabel dat we als raad de circulaire van 31 mei zo laat ontvangen. We vragen u er op toe te zien dat de raad deze voortaan eerder beschikbaar heeft.1

Door de Tweede Kamer verkiezingen dit jaar bestaat veel onduidelijkheid over hoeveel geld er naar de gemeente gaat de komende jaren.
De tekorten van de jeugdzorg voor gemeenten worden incidenteel gecompenseerd. Dat geeft lucht. Maar we zijn er nog niet. Het kan nu incidenteel ingeboekt worden, hopelijk komen er structureel mogelijkheden.2
Er is nog veel onduidelijkheid en deze Perspectiefnota bevat wat ons betreft veel te veel PM posten. Dat roept vragen op:
Willen we dit bekijken vanuit een kikkerperspectief? Gaan we door de knieën?
Geven we toe aan allerlei bezuinigingsopdrachten?
of kijken we vanuit vogelperspectief? Vliegen we er hoog overheen en kijken we alleen naar de lange termijn?
Het woord perspectief heeft ook een andere diepere waarde en een positieve weerklank. Perspectief in de zin van hoop, van licht aan het eind van de tunnel.
En vanuit dat oogpunt willen wij ernaar kijken, met beide benen op de grond, realistisch.
Positief; vanuit het oogpunt dat we de positie van Dalfsen waar mogelijk kunnen en willen verbeteren voor onze inwoners. Het is vooral dát perspectief waaraan onze inwoners, bedrijven en instellingen behoefte hebben.
Dalfsen heeft het voorzieningenniveau goed op orde en dat willen we ook zo houden. Ondanks de coronacrisis heeft Dalfsen niet stilgestaan. Dalfsen is blijven groeien. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet. Wij willen aandacht houden voor de menselijke maat en verder bouwen aan een aantrekkelijke en duurzame gemeente.
We willen de focus houden op herstel na corona, we willen blijven investeren in een gemeente die aantrekkelijk is voor bedrijven en ondernemers, (het centrumplan is een goed voorbeeld), een aantrekkelijke buitenruimte heeft, goed bereikbaar is, nieuwe woonwijken en meer groen.
De druk op de woningmarkt is erg hoog, ook in Dalfsen. We willen snel woningen bouwen met aandacht voor kwaliteit en betaalbaarheid. We zijn blij met de recente grondaankoop in Hoonhorst met name om ook de kleine kernen leefbaar te houden en aantrekkelijk voor jonge mensen. Vergeet daarbij Oudleusen niet. In Lemelerveld zijn na de laatste uitgiftes nauwelijks bouwkavels voor de particuliere sector meer beschikbaar.

 1. Zoals u weet is Gemeentebelangen sinds jaar en dag voorstander van een sluitende begroting. De vele PM posten geven veel onduidelijkheid en daarom is het moeilijk kijken naar de toekomst maar we willen zeker wegblijven van het onder toezicht komen van de Provincie.
 2. Wij zijn als Gemeentebelangen niet bereid om op dit moment de gemeentelijke belastingen te verhogen. Dit is volgens ons nu niet nodig gezien de recente ontwikkelingen conform de meicirculaire.
Het lijkt ons goed om te kijken naar de kostendekkendheid van de passantenhaven en de hellingbaan.
We denken structurele inkomsten te generen door de mogelijkheid om recreatiewoningen te legaliseren voor permanente bewoning 3 en de verhuur van ruimtes in het gemeentehuis.
Incidenteel geld inzetten voor onderzoek is akkoord om uit te zoeken of het structureel geld kan opleveren.
 1. Ook al zijn veel voorzieningen geen wettelijke taak van de gemeente, we vinden sport, welzijn, cultuur en Kulturhusen belangrijk voor de leefbaarheid. Het onderzoek naar de wijze waarop sporthallen, bibliotheek, zwembaden en Kulthurhusen in stand blijven, is al in gang gezet en we zijn benieuwd naar de uitkomsten. We zien op dit moment geen noodzaak om de subsidies te verlagen op het gebied van sport en cultuur.
   
 2. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en verkeersveiligheid is goed. Onze openbare ruimte is het visitekaartje van Dalfsen. Het blijft heel belangrijk om de bermen bij bochten en kruisingen goed te blijven maaien om de veiligheid te waarborgen. We krijgen als raad in het najaar de nota IBOR (integraal beheer openbare ruimte) en dan zullen we zeker onze mening geven over de uitkomsten en of het nodig is om het ambitieniveau te verlagen..
 
 1. Klimaat- en duurzaamheid willen we goed blijven faciliteren. We kunnen de dure investeringen wellicht wat temperen, maar we willen de vaart er in houden. We willen voorkomen dat Dalfsen met allerlei dure pilots waarvan het rendement onduidelijk is, mee gaat doen. De ‘duurzame dorpen’ hebben een eigen budget, is bekend wat zij daar precies mee doen? 4  Als er goede ideeën zijn of komen dan blijven we graag op de hoogte.
 
 1. We werken o.a. via het sociaal domein aan een veerkrachtige samenleving en bieden een vangnet voor wie dat nodig heeft. Wel willen we de lokale regelingen tegen het licht houden, kritisch blijven volgen en besparen waar dit mogelijk is. Standaard waar het kan, maatwerk waar nodig. Het programma ‘Grip op sociaal domein’ begint nu vruchten af te werpen. Het is onbespreekbaar dat mensen tussen wal en schip raken. Arm mag niet armer worden.
   
 2. Wij zijn bereid structurele bedragen incidenteel te dekken uit de Algemene Reserve. Als voorbeeld noemen we het (groot) onderhoud van wegen. We vragen de nadere voorwaarden uit te werken zodat we hiermee de structurele lasten verlagen. 5
   
 3. Specifieke wensen zijn wat ons betreft op dit moment niet van toepassing. Er zal eerst duidelijkheid over de PM posten moeten komen, zodat we later in het jaar richting de Begroting meer duidelijkheid krijgen over de ontvangsten en uitgaven.
 
We willen meegeven dat naar aanleiding van uw antwoord op de technische vraag over Zero Based begroten deze 50.000 euro geschrapt kan worden. 1
Tevens vinden we de investering voor 300 laptops onnodig met 200 (incl. buitendienst) werknemers. Dat er een  paar op reserve liggen is prima maar 100 lijkt overbodig. Over 3 jaar zijn ze weer verouderd. 2

Dat brengt ons bij de werkplekken in het gemeentehuis. Die zijn dit jaar bijna niet gebruikt en de post van 250.000 euro voor nieuw meubilair kan wat ons betreft vervallen. 3 Wij willen dit nader bekijken zodra bekend is hoe de werkplekken na coronatijd worden ingericht.
We blijven graag op de hoogte van het verhuren van ruimtes aan derden en wat het aan structurele inkomsten oplevert. 6
De voogdijregeling wordt afgeschaft en er geldt een nieuw woonplaatsbeginsel. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de jongeren die buiten de gemeente worden behandeld. Dalfsen blijkt een nadeel gemeente te zijn in deze systematiek. Wat betekent dit concreet voor Dalfsen en is bekend om hoeveel jongeren dat gaat? 7
Op het gebied van duurzaamheid zien we dat er mogelijk een forse taak met de benodigde FTE’s op ons afkomt. Wij willen deze handschoen best oppakken, maar alleen als daar de benodigde financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld. 8
De door u diverse malen gerapporteerde onderbezetting bij sommige eenheden, baren ons grote zorgen. Er dient in onze ogen sneller en adequater opgetreden te worden als personeelsleden naar elders vertrekken. Daarnaast roepen wij u op om een plan uit te werken om (nieuw) talent aan Dalfsen te binden en zo voor langere tijd te behouden. Wij zijn benieuwd waar u mee komt. 9

De verkeersveiligheid op de N377 lijkt door de samenwerking met omwonenden te verbeteren maar het onderliggend wegennet in Nieuwleusen kan ook nog verbeteringen gebruiken. Kunt u dit na afronding van de werkzaamheden aan de N377 samen met Plaatselijk Belang oppakken? 10
De kosten om de omgevingswet uit te voeren zijn hoger dan gedacht. Het idee was gemakkelijker en goedkoper maar het kost meer door ambtelijke inzet, onderhoud en participatie. Is hier ook een financiële bijdrage van het Rijk te verwachten? 11
De Herijking Gemeentefonds laat vanaf 2023 een voorlopig voordeel zien, daarvan is voorzichtigheidshalve een derde ingeboekt. We zijn benieuwd hoe dat uitpakt en of het in de toekomst wel als structurele opbrengsten meegenomen kan worden.
Het is een complexe werkelijkheid geworden, een onzekere en veranderende toekomst.
Wat de economische effecten van de coronacrisis worden is nog niet duidelijk maar zoals gezegd willen we blijven investeren in de toekomst van Dalfsen.
We willen perspectief blijven bieden, uitzicht op betere tijden, stilstand is achteruitgang…
We willen verder bouwen aan een dynamisch Dalfsen, altijd in beweging, mee-verend en inspelend op de actualiteit en waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De fractie van Gemeentebelangen:
Jos Ramaker, Gerard Jutten, Hans Ellenbroek, Herman Kleine Koerkamp,
Wim van Lenthe, Wim Pessink, Ingrid Kappert, Jolande Upper en Inge Haarman

10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters