Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
 

Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024

De titel van het coalitiedocument luidt: Dichtbij Dalfsen Dichtbij
  
Juist in deze tijd, de tijd van afstand houden willen we dichtbij zijn. We moeten letterlijk anderhalve meter afstand nemen om te voorkomen dat we elkaar besmetten met het coronavirus. Voor het eerst in de geschiedenis houden we digitale raadsvergaderingen en behandelen we de Perspectiefnota via een online meeting programma.
Toch willen we juist nu als fractie, als raad van Dalfsen dichtbij zijn. Dichtbij onze inwoners, er zijn voor onze inwoners. We leven mee, met name met hen die getroffen zijn door Covid-19 of door de gevolgen daarvan. Corona tast niet alleen de gezondheid van mensen aan (ziekte, angst, eenzaamheid, onzekerheid) maar ook de financiële gezondheid. Ook van verenigingen of bedrijven en onze mooie gemeente Dalfsen. Om die reden hebben we als raad besloten om incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar te stellen
Een van de speerpunten uit het coalitieprogramma is het voeren van een financieel solide beleid. 
Dalfsen heeft goed gespaard en daar kunnen we nu gebruik van maken. In de Perspectiefnota 2021-2024 die nu voor ons ligt ziet het financieel perspectief er echter niet zo rooskleurig uit. Het is dus eigenlijk een nota met twee gezichten. Aan de ene kant een goed weerstandsvermogen om de klappen op te vangen, aan de andere kant grote tekorten op de meerjarenbegroting o.a. door de kosten in het sociaal domein en de maatregelen als gevolg van de coronapandemie.
De compensatie vanuit het Rijk dekt bij lange na de lading niet. Bij de herijking van het Gemeentefonds blijkt dat Dalfsen per inwoner, alleen al voor het sociaal domein 33,35 euro minder krijgt. Vermenigvuldigt met 28.700 inwoners betekent dit bijna 1 miljoen euro minder aan inkomsten.
Het is goed dat we onlangs hebben afgesproken dat we de Planning en Control beter moeten afstemmen op het re-integratiebeleid en het Sociaal Domein. Dalfsen heeft goede voorzieningen en dat willen we graag zo houden. De wettelijke taken moeten natuurlijk efficiënt uitgevoerd worden maar wellicht moeten we de broekriem iets aanhalen. 
Naast het sociale domein hebben we te maken met het onlangs ingezette Centrumplan Dalfsen en volgens de kleurrijke kubus ook met klimaatadaptatie en biodiversiteit. Deze staan voor ons als Raad hoog op de agenda.  Deze moeten wat ons betreft gefaseerd doorgang vinden ondanks de crisis, met als eerste het centrumplan Dalfsen. Want dit plan zal enige tijd in beslag nemen. Voor de vitaliteit, uitstraling en de leefbaarheid van de kern Dalfsen is dit zeker een must, zowel voor de winkeliers als onze inwoners. We zijn het daarom met het College van B&W eens deze ontwikkelingen niet “on hold” te zetten. 
 
Zoals gezegd Dalfsen heeft het huishoudboekje op orde maar om dat te behouden zullen we beslissingen moeten nemen. 
Wij willen dit doen aan de hand van de 9 vragen die het college aan ons heeft voorgelegd. Waarvoor dank! Dat geeft ons een goed handvat voor een korte en bondige behandeling van deze PPN op afstand.
 
De vragen;
1. Aanwending reserves en vergroting risico’s
Het weerstandvermogen in de jaarrekening 2019 is met 5.9 uitstekend. We vinden als Gemeentebelangen dat we wel een beroep moeten kunnen doen op de reserves en dat we deze stapsgewijs wel iets terug kunnen brengen. De ondergrens van 2.0 willen we zeker vasthouden en dat is inmiddels in de raad van april ook vastgesteld. Uit het antwoord van het college op onze technische vraag is ons duidelijk geworden dat een verlaging van 5.9 naar 4.9 een geldbedrag oplevert van circa 3 miljoen euro.
Als we de komende vier jaar, ieder jaar 750.000 euro inzetten (totaal 3 miljoen) is hiermee toch al 25-30% per jaar gerealiseerd van de opgelegde taakstelling. Een verdere daling onder die 4.9 hebben we door de normale bedrijfsvoering niet in de hand, maar we willen pertinent niet onder de ratio van 2.0 zakken.
Het college komt met bezuinigingsvoorstellen voor 2 miljoen euro en een optie van een half miljoen euro. Kunnen we die voorstellen ruim voor de begroting tegemoet zien? 1
 
2. Maatschappelijke effecten van bezuinigingen
Onder bepaalde voorwaarden vinden we als Gemeentebelangen dat we de lokale economie moeten stimuleren. We hopen daarmee bij te dragen aan verlichting van de financiële druk en aan behoud van werkgelegenheid. Uiteraard wel rekening houdend met urgentie en haalbaarheid en inachtneming van bovengenoemde ratio. Ziet het college kans om het per opdracht te beoordelen, per plan te bekijken en slim te investeren? 2 Dus alleen investeren als de structurele lasten omlaag gaan.
 
3. Bijstellen ambities
Wij zijn bereid om onze ambities bij te stellen. Het is akkoord om het bedrag van 500.000 euro Ingrepen Rijk/Ambitie Raad in te zetten om het tekort te beperken. Wij zijn geen voorstander om het Centrumplan Dalfsen stil te leggen of uit te stellen. Kritisch kijken naar het temporiseren van andere grote projecten kan natuurlijk altijd. Bijvoorbeeld het Kanaalplan Lemelerveld. Het kruispunt moet in ieder geval snel aangepakt worden, maar het overige kan misschien wat langer wachten? 3  Is het mogelijk om projecten die in de planning staan voor bijvoorbeeld 2023 naar voren te halen? 4 We willen geen verwachtingen scheppen, maar willen de economie wel graag stimuleren.
 
4. Bestaand beleid
Klimaat en duurzaamheid moeten bij alle projecten worden betrokken. Wat ons betreft hoeven we hierin niet voorop te lopen, maar we willen wel volgend zijn, een goede middenmoot.
Gezien de oplopende kosten en de teruglopende inkomsten is het Sociaal domein een onzeker domein. Het college verwacht 200.000 euro te kunnen bezuinigen op WMO begeleiding.
We zien de voorstellen van het college om de toelating aan de voorkant en de uitgaven kant te verminderen tegemoet.
Op armoede willen we niet bezuinigen, maar we zien wel graag meer controle op de regie en uitvoerbaarheid.
De Omgevingswet is al uitgesteld, er komt over 2 jaar meer geld van uit Den Haag voor de implementatie. Op dit moment zullen we het Rijksbeleid blijven volgen.
Een blijvende uitgifte van kavels zorgt voor werk en reuring én financiële ruimte in de begroting. We willen de economie blijven stimuleren.
Verkeersveiligheid is zo belangrijk, dat we daar niet op willen bezuinigen. maar we moeten wel de financiële vinger aan de pols houden bij verdere ontwikkelingen in de infrastructuur. We willen vasthouden wat we wettelijk moeten uitvoeren.  
 
    5. Sociale domein
We geven het college hierbij de opdracht om kritisch te kijken naar de onderdelen; 
Jeugd, WMO en Participatiewet. 
We zullen de wettelijke taken blijven uitvoeren maar open- eind regelingen tegen het licht houden en kritisch kijken naar de demografische ontwikkelingen. De door de wethouder toegezegde sessies in verband met Grip op het sociaal domein in september wachten we af.
 
6. Voorzieningen
Zoals gezegd zijn de voorzieningen in Dalfsen goed en dat willen we ook graag zo houden. Sluiten van een of beide zwembaden is voor ons niet aan de orde maar onderzoek doen om zwembaden te privatiseren is wat ons betreft mogelijk. Het vraagt echter wel zorgvuldigheid en de garantie voor het open houden van de zwembaden. We zijn benieuwd wat een eventuele privatisering oplevert. 5. 
 
7. Hondenbelasting
Uit het onderzoek blijkt dat het afschaffen van de hondenbelasting vooral gevolgen heeft voor de inkomsten. Wij zien geen andere mogelijkheid om deze inkomsten van 134.000 euro te verwerven. Tevens dienen we de voorzieningen op orde te houden en de hondentoiletten te legen. 
 
8. Verhoging inkomsten
Een OZB-verhoging is wat ons betreft op dit moment niet aan de orde met name omdat die vorig jaar al is ingezet met 6, 6, 4 procent en we onze inwoners niet nog meer willen belasten. Tevens is er 1 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd. Ook willen we de stelpost ambities raad al inzetten (500.000 euro) . Wel willen we graag voor de begroting een overzicht kostendekkendheid beschikbaar hebben.6 
 
9. Overige suggesties
In de actualisatie jaarschijf 2020 willen we de verbetering akoestiek ten bedrage van 42.000,00 euro en vervanging meubilair B&W en instructiekamer ten bedrage van 50.000,00 euro uitstellen en wachten op betere tijden.
We willen bezuinigen op externe inhuur en onderzoeken niet uitvoeren als het niet direct noodzakelijk is
We vinden het belangrijk om de economie te stimuleren voor Dalfser ondernemers. We zouden de ondernemers graag beter willen faciliteren bijvoorbeeld met snellere procedures, verruiming van verordeningen of soortgelijke maatregelen. Is het college bereid om een denktank in te stellen van ondernemers samen met de bedrijvencontactfunctionaris? 7
 
Het grootste probleem is dat we als gemeente jaarlijks steeds meer gekort worden. Is het niet tijd om als raad een motie in te dienen om het signaal richting Den Haag af te geven? 8 
We hopen natuurlijk dat alle versoepelingen van de coronamaatregelen verder doorgang vinden en iedereen binnenkort weer in levende lijve te ontmoeten.
Als Gemeentebelangen willen ons zo goed mogelijk blijven inzetten voor het lokaal belang. Dat kan alleen als we dat samen doen. Samen krijgen we het voor elkaar en samen houden we onze gemeente leefbaar en gezond!
 
De fractie van Gemeentebelangen: 
Jos Ramaker, Gerard Jutten, Hans Ellenbroek, Herman Kleine Koerkamp, Ingrid Kappert, Jolande Upper, Wim van Lenthe, Wim Pessink en Inge Haarman
 

07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters