Nieuws

       DatumTitel
07/06/2024Veel te doen in Dalfsen
07/05/2024Hein Mekelenkamp overleden
09/04/2024Nederland: Een Land van Tegenstellingen
04/03/2024Gas erop
03/02/2024Politiek actief in Dalfsen
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam Hans Ellenbroek
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
 

Westenwind

Vorig jaar hebben wij in onze Algemene Beschouwingen aangegeven dat we, nog maar net onderweg in deze raadsperiode, al te maken kregen met een fikse tegenwind.
Bij de Perspectiefnota konden we niet meer om deze storm van financieel zwaar weer heen en hebben we geconstateerd dat er een forse opgave lag (en nog ligt) om tot een structureel sluitende begroting te komen voor de komende jaren.
Die begroting ligt nu voor ons en we bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt.
We zien een sluitende begroting vanaf 2022 maar we zien ook dat er, in onze ogen, kunstgrepen zijn uitgevoerd om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.
We zijn nu een jaar verder en het is alleen maar meer gaan stormen. Een storm met een wind uit het westen die niet te negeren valt. Een turbulente storm met veel onzekerheden vooral veroorzaakt door maatregelen vanuit Den Haag.
Denk hierbij aan de sterk schommelende rijksbijdragen aan de Gemeenten, de decentralisaties in het Sociale Domein, de daaropvolgende transitie en nu de transformatie.
Onze ambtenaren hebben hier hard en ook met hart en ziel aan gewerkt maar nog steeds hebben we financieel nauwelijks grip op de uitgaven. Het tekort lijkt alleen maar groter te worden. Vooral nu we recent (via een memo) nog een nadeel van 250.000 euro te verwerken krijgen op jeugdzorg.
De stijging van het aantal cliënten lijkt logisch en is misschien wel een onderschatte consequentie van het overbrengen van het Sociaal Domein naar de gemeenten.
De meeste gemeenten hebben dit probleem en gelukkig hebben wij in Dalfsen (nog) een goede financiële positie maar als we goede zorg willen blijven bieden dan zullen we een impopulaire maatregel als het verhogen van de OZB moeten toepassen.
Bij gelijkblijvende omstandigheden is de kans groot dat het programma Grip op Jeugd zijn vruchten zal afwerpen. Zolang de stijging van te behandelen jeugd blijft toenemen, vinden wij het nogal een risico om het voordeel van 100.000 euro oplopend tot 400.000 euro in te boeken. Verwacht het college nu echt dat het aantal cliënten de komende jaren zal stabiliseren? (1)

Ook de extra middelen jeugdzorg 2022-2023 die zijn geraamd, vormen een risico. Deze middelen zijn met Provinciale toestemming als structureel aangemerkt, maar hier is nog geen bevestiging van het Rijk opgekomen.
Wellicht moeten we inzake Jeugd toch anders gaan werken, moet het een negen zijn of mag het een zeven en een half of acht zijn? (2)
In het gepresenteerde saldo zijn de afschrijvingslasten voor de grote projecten geschrapt. Er zal per project een kredietvoorstel worden gedaan om de afschrijvingslasten te kunnen dekken. Wijziging van de afschrijvingstermijnen levert in de toekomst mogelijk lagere afschrijvingslasten op maar deze zullen stijgen zodra de raad nieuwe kredieten beschikbaar gaat stellen voor nieuwe projecten. Denk hierbij aan het Centrumplan Dalfsen, de Kanaalzone in Lemelerveld en het vraagstuk rond de basisscholen in Nieuwleusen, (welke uit het plan van de Spil is gehaald) en op wat langere termijn het vervangen van de kunstgrasvelden bij vier verenigingen.
We zijn het met het college eens dat de groene, veilige en duurzame omgeving op niveau gehouden moet worden. Als we onder het eerder gekozen B/C niveau komen door minder onderhoud te plegen, zal het over een aantal jaren niet meer te herstellen zijn zonder forse extra kosten.
De gerechtelijke uitspraak over de uitstoot van stikstof baart ons zorgen en vraagt om een nieuwe, andere aanpak waarbij ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk blijven. De PFAS stagneert de lokale economie en daarmee dient een nieuw vraagstuk zich aan. We vragen het college om hier in haar netwerken op Provinciaal niveau aandacht voor te vragen. (3)
De participatiewet vormt ook een groot risico. We zijn blij, dat steeds meer mensen naar betaald werk worden begeleid, maar de onzekerheden zijn groot als de aantallen zo fluctueren als gevolg van uitstroom, economische omstandigheden en instroom van statushouders. Wat is de netto-opbrengst de afgelopen jaren van de groep mensen die niet langer van een uitkering afhankelijk is, maar hun geld zelf verdient? Staat dit in verhouding tot de uitgaven? (4)
Met ingang van 2021 krijgen gemeenten de gelden voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang rechtstreeks uitgekeerd. U geeft aan dit in eigen beheer te willen gaan uitvoeren om zo beter grip te krijgen op de uitstroom en kosten. Maar is de doelgroep voor beschermd wonen zo groot dat we ook daadwerkelijk goede zorg kunnen opzetten? Of is het wellicht beter om dit onder te brengen in een Gemeenschappelijke Regeling?  (5)
 
We lezen dat de toename van het aantal meldingen maakt dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis toenemen. Een verschuiving van de taken naar de gemeenten zou een oplossing kunnen zijn. Dit zou een toename van de taken van de Sociale Kernteams betekenen. Hierbij moeten we ons als gemeente blijven afvragen wat wenselijk en haalbaar is? De expertise ligt tenslotte bij Veilig Thuis. Wat gaat er gebeuren om de wachtlijsten op te lossen? (6)
De stijging van het vastrechttarief voor afval met 40 à 45 per huishouden is erg fors in een keer. Is het mogelijk dat hier nog wat meer spreiding plaatsvindt? (7)
Op het gebied van duurzaamheid houden we verder de focus op daadwerkelijke realisatie van vooruitstrevende projecten. We willen aan de slag in een vorm waarbij inwoners kunnen meeprofiteren.
We zien uit naar de woonvisie die deze maand nog in de raad komt. Onze aandacht blijft uitgaan naar kleine woningen en appartementen en daarop aansluitend de verordening Starterslening die het voorjaar van 2020 aan de orde komt.
Ombuigingen
In het voorstel wordt voor 2020 en 2021 een beroep gedaan op de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar ( ARVB) en zullen er voor de komende jaren verschillende ombuigingen moeten worden gedaan.
Wij danken u voor de duidelijke overzichten waarin de voorstellen tot ombuigen en niet ombuigen worden gedaan. Dit maakt het voorstel zeer inzichtelijk, onze complimenten daarvoor.
Met deze bezuinigingen passen we ons bestaand beleid aan en stellen we onze ambities bij.
We kunnen ons echter niet vinden in het sluiten van de consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld. (75.000 euro) Voor jonge ouders is het belangrijk om in de eigen kern naar een consultatiebureau te kunnen gaan. Omdat de (structurele) bijdrage van de GGD met 40.000 euro naar beneden wordt bijgesteld, stellen wij voor om die hiervoor in te zetten. (8)
We vragen het college te onderzoeken of het mogelijk is om (naast het servicepunt)  ook het consultatiebureau naar de Mozaïek te halen en hierover met GGD en Mozaïek in gesprek te gaan. We stellen voor om tot de uitkomst van dit onderzoek het servicepunt te laten bestaan en daarna opnieuw te bekijken. (9)
In september hebben we het Preventief Gezondheidsbeleid behandeld in de raad en we vinden het nu te kort door de bocht om het uitvoeringsprogramma Kerngezond Dalfsen helemaal te laten vervallen. We hebben gesproken met Saam Welzijn en er zijn mogelijkheden om het programma met minder preventieve activiteiten te continueren. Wij stellen voor om hier (twee keer) 20.000 euro (incidenteel) op te bezuinigen. (10)
We blijven bij onze mening dat alle diensten en activiteiten kostendekkend moeten zijn. Volgens de financiële scan kan hier nog behoorlijk winst behaald worden. Wij zien het onderzoek naar de kostendekkendheid van de tarieven in 2020 dan ook graag tegemoet.
De septembercirculaire valt gunstig uit en wij kunnen ons erin vinden dit voordeel in te zetten voor een stelpost ambities raad/investeringen.
Gemeentebelangen is altijd al van mening geweest dat de gemeentelijke reserve op een acceptabel niveau moet blijven. Zo kunnen we in de toekomst tegenvallers opvangen en zijn we ook nog bestand tegen een volgende tegenvaller.
Zoals het nu lijkt, zal deze reserve alleen gevuld worden vanuit de grondexploitatie. Wat de gevolgen zijn van de stikstofuitspraak en de PFAS op deze grondexploitatie moeten we nog afwachten. Voor ons is dat nog een onzekere factor. Ziet het college dit ook? (11)
 
Dan terugkomend op de ARVB kunnen we concluderen dat er bij de komende jaarrekeningen tot en met 2021 een forse aanslag zal worden gepleegd van ruim  2,8 miljoen euro op basis van de huidige cijfers. Let op, dit is inclusief de door het college voorgestelde OZB-verhoging. We houden dan ongeveer 5 miljoen euro over op een inkomstenkant van ongeveer 60 miljoen euro. Dat is nog geen 10%.
Als we dit vergelijken met een inwoner die een modaal inkomen heeft van 36.000 euro en een spaarrekening van 3600 euro, dan lijkt dit in eerste instantie een veilige buffer.
Maar op moment van tegenvallers, zoals het vervangen van de auto of een cv-ketel dan is het spaarpotje leeg. Met andere woorden: een reserve hebben we ons inziens echt nodig. Dat heeft ook te maken met het nemen van risico’s. We zijn daartoe best bereid maar realiseren ons terdege dat bij een negatief effect het goed is dat er reserves zijn die kunnen worden aangesproken.
Voorzitter, we kunnen de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen. We denken daarbij dat communicatie het allerbelangrijkste is.
 
Misschien moeten we onze inwoners duidelijk maken wat het de gemeente kost om de wet op jeugdzorg, de WMO en de participatiewet uit te voeren en wat de ontwikkeling qua aantallen betekent.
In gesprekken die wij gevoerd hebben met inwoners is ons gebleken dat men hier niet van op de hoogte is. We troffen een en al ongeloof, moet de gemeente dat betalen? Na die gesprekken was er meer gevoel bij een eventuele OZB-verhoging. Misschien is het goed om als voorbeeld mee te geven dat een OZB stijging van 6%, 18 euro per jaar betekent. Wellicht is er dan meer begrip bij onze inwoners. (12)
We zijn ervan overtuigd dat we een OZB-verhoging moeten doorvoeren om onze gemeente financieel gezond te houden. We zitten daarbij grotendeels op de lijn van het college maar of we helemaal mee zullen gaan in het voorstel van het college is mede afhankelijk van deze beraadslagingen
In het voorjaar van 2020 vieren we de bevrijding van Dalfsen 75 geleden en zullen er diverse activiteiten plaatsvinden die ons herinneren aan een periode van niet vrij zijn.
Sinds het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog leven we in een vrij land. In onze mooie gemeente kunnen we eigen keuzes maken. De democratie valt of staat bij de manier waarop wij handelen.
De geschiedenis leert ons dat samenwerken en overleg geen garanties geeft, maar in Dalfsen is dat tot op heden heel goed gegaan. We luisteren naar elkaar, oordelen kritisch en sluiten compromissen. We wensen ons zelf als raad dan ook toe dat we met elkaar tot goede besluiten komen waarin we altijd het belang van onze gemeente vooropstellen, zodat ook de generaties na ons hier fijn kunnen wonen, werken en recreëren.

De fractie van Gemeentebelangen,
Jos Ramaker, Hans Ellenbroek, Herman Kleine Koerkamp, Gerard Jutten, Ingrid Kappert,
Wim Pessink, Wim van Lenthe, Jolande Upper en Inge Haarman

24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters