Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
 

Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023

Voorzitter, collega’s, zoals u weet is Gemeentebelangen voorstander van een structureel sluitende begroting.
 
Met de voorliggende perspectiefnota lijkt dit een moeilijke opgave te worden. We stevenen af op een structureel jaarlijks te kort voor de komende 4 jaren van ongeveer 2,8 miljoen tot 3,2 miljoen.
 
Dit komt niet helemaal als donderslag bij heldere hemel en vorig jaar hebben we dan ook de zeilen bijgezet door een eenmalige OZB verhoging in te voeren van 5%, welke jaarlijks doorwerkt.
 
Dalfsen heeft altijd keurig op de centen gepast, met ook nog eens een hoog voorzieningenniveau en een lage lastendruk. Maar … er verschijnen donkere wolken aan de horizon, door onzekere factoren waar we weinig tot geen invloed op hebben en die ons financieel behoorlijk raken. 
We noemen enkele grote onzekerheden: Door: 1. de ontwikkelingen in het sociaal domein ( komen we later in deze beschouwingen op terug) 2. de gevolgen van de nieuwe CAO, 3.de grondexploitatie ( waarschuwing accountant), 4. de herinrichting van het gemeentefonds in 2021, 5. de kosten van beschermd wonen, 6. areaaluitbreiding wegennet i.v.m. de nieuwe N340 en 7. de opgave duurzaamheid en milieu, komen we in onrustig vaarwater terecht.
 
Voor nu ligt de stevige tanker, genaamd Dalfsen, nog op koers maar we zullen moeten bijsturen om de kop boven water te houden. 
 
Bij de begroting spraken we nog van tegenwind maar met de gevolgen van de jeugdzorg, kunnen we wel zeggen dat we in een storm van in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. De kosten van jeugdzorg en de WMO stijgen explosief. De kosten van het sociaal domein drukken zorgelijk op de uitgaven.
Doordat er minder geld vanuit Den Haag beschikbaar is en de kosten zo explosief stijgen is bijsturing zeer snel gewenst. 
 
We zullen maatregelen moeten nemen om het tij te keren en om ieder geval de komende jaren stabiel te blijven.
 
We zijn blij dat het college een taskforcewerkgroep in het leven heeft geroepen, die met de interne scan als leidraad, gaat onderzoeken waar we wettelijke taken en niet wettelijke taken, wel of niet met een plus uitvoeren. Wordt de Raad hier nog verder bij betrokken of tussentijds bijgepraat alvorens de begrotingswijziging hierop tafel komt? 1
 
Overigens een compliment is op zijn plaats voor de snelle invoering van deze werkgroep. In de stukken zien we een reeds aangepast investeringsplan en de zogenaamde was/wordt lijst, waarmee een eerste aanzet wordt gegeven om investeringen verder in de tijd weg te zetten. 
Ook komt de werkgroep met eventueel te behalen inkomsten zoals de OZB. Eigenlijk kunnen we spreken van het totale pakket aan uitgaven en inkomsten. 
De wethouder heeft in de technische sessie toegezegd dat de werkgroep komt met voorstellen die we dan ook met belangstelling tegemoet zien. We vinden dit een prima concrete ingezette actie. We verzoeken het college om dit wel te blijven monitoren. 2
 
 
 
Aan de hand van de 5 gestelde vragen door het college, willen wij onze vaarrichting meegeven voor de komende jaren en natuurlijk richting de begrotingsvergadering in november a.s. 
 
Vraag 1 ( in welke mate bent u bereid risico’s te nemen en reserves aan te wenden)
Als Gemeentebelangen willen we beperkt risico nemen en ook beperkt reserves aanwenden. De raad heeft destijds aangegeven dat een ratio weerstandsvermogen voor Dalfsen minimaal een 2 moet zijn. Nu is het 4,9 ( jaarrekening 2018). Een daling naar 3 lijkt ons realistisch, en is nog steeds uitstekend.
Door het forse verlies op jeugd en de WMO, en de eerder genoemde onzekerheden zullen we duidelijke denkrichting moeten aangeven aan het college voor de komende periode.
 
Vraag 2 (Bent u bereid om uw ambities bij te stellen?)
Wij zijn bereid om onze ambities bij te stellen door deze ambities in beperkte mate in fases door te voeren en kosten te pareren en ook te faseren.
We stellen voor om de stelpost Rijk/ ambitie raad te halveren, waardoor we in 2022 en 2023 uitkomen op  € 500.000,= in plaats van € 1.000.000,=
 
We zouden ook bijvoorbeeld het kunstwerk van de Spil kunnen laten vervallen. Dit staat nu in de begroting voor de buitenruimte en zou dan 60.000 opleveren.
Ook kunnen we wensen schrappen en de onvermijdelijke zaken door laten gaan.
 
Vraag 3 (Hoe kijkt u aan tegen aanpassing ambitieniveau van bestaand beleid).
Als we onze ambitie kunnen bijstellen, is het ook zeker gewenst om het bestaand beleid nog eens goed tegen het licht te houden. We hebben daar al eerder de stofkam doorgehaald maar misschien zitten er nog overbodige uitgaven in. 
Wij hebben nu veel wettelijke taken die met een plus worden uitgevoerd. Ook voeren we niet-wettelijke taken uit. Waar ligt nog ruimte om dat te beperken?  Ons advies aan de werkgroep en het college zou zijn om nog eens goed te kijken naar ons bestaande beleid en terug te komen met een duidelijke analyse. 3
 
Vraag 4 ( welke keuzes wilt u maken ten aanzien van sociaal domein)
Voor de keuze ten aanzien van het sociale domein hebben we onlangs met elkaar scenario 3 vastgesteld. Er zijn veel ontwikkelingen de afgelopen jaren en het wordt tijd om kritisch te kijken. Waarschijnlijk kan hierin nog wel een efficiëntieslag gemaakt worden. Waar doen we meer dan we moeten doen? 
We willen in september graag duidelijkheid over  “Grip op jeugdzorg” en bij de 2e bestuursrapportage openheid van zaken. 4
 
In 2020 wordt het abonnementstarief voor de algemene voorziening verlaagd, dit kan een sterk aanzuigende werking tot gevolg hebben. Hier moeten we als gemeente goed en tijdig op anticiperen door het toegangsbeleid aan de voorkant goed op orde te hebben. 5
 
We moeten waken voor over bezorgdheid met het risico op betutteling. In dat kader vragen we ons af hoe zinvol het is om alle inwoners van 75+ vanuit het project Lang Leve Thuis te bezoeken? Dat zou eventueel ook een taak kunnen zijn voor andere instanties zoals Saam en kerken.
 
We zijn er van overtuigd dat een efficiëntieslag gemaakt kan worden, zonder dat cliënten tussen wal en schip raken. Ook hier zullen we moeten bijsturen om dit te borgen. 
 
Vraag 5 Hoe kijkt u aan tegen de inkomstenkant versus de OZB verhoging?
Aan de inkomstenkant kunnen we een OZB verhoging niet bij voorbaat uitsluiten. 
 
Bij de kostendekkendheid vragen we om de leges nog eens onder de loep te nemen. 6
Dit zou de werkgroep ook mee kunnen nemen.
 
Diverse andere vragen die nog bij ons leven zijn: 
Wat doen we met motie Vechtzone? Onderzoek kost 50.000,= maar dit bedrag is incidenteel en na onderzoek weten we in ieder geval wat de mogelijkheden zijn en wat e.e.a. gaat kosten. blz 28 7
 
Dalfsen is nu bezig met het centrumplan, volgens de informatieavond gaat dit een plan worden dat in 10 jaar wordt uitgevoerd. We vinden de winkelstraat het visitekaartje van het dorp Dalfsen maar we zijn bang dat dit als een van de laatste zaken aan de orde gaat komen. We vragen het college dit slim aan te pakken en eventueel in combinatie met andere (bouw) werkzaamheden te laten plaatsvinden.8
 
De rotonde Kampmansweg willen we opschorten in de tijd en in combinatie met het onderliggend wegennet t.a.v uitbreiding en ontwikkelingen van Oosterdalfsen, de Haersolteweg en rotonde Bontekamp in een totaalvisie bekijken, en niet in kleine, aparte oplossingen/deelplannen. 9
 
We vinden het belangrijk dat we oog houden voor de kleine dingen die er toe doen, zoals de fontein in het ‘Waterfront’. Deze is al geruime tijd buitenwerking. Vooral nu met mooi weer zou iedereen hiervan moeten kunnen genieten. Het moet geen soap worden zoals de lift bij het gemeentehuis. Wat gaat het college er aan doen om dit waterfeest weer te laten bruisen? 10
 
We zullen misschien verstandiger en slimmer met klimaat en duurzaamheid moeten omgaan. De euro’s die uitgegeven worden, moeten ook terugvloeien. We gaan hier in september en oktober mee aan de slag. In hoeverre zijn er concrete plannen gemaakt voor klimaatadaptatie? 11
 
Bij het hoofdstuk Economie troffen we een blanco bladzijde aan, er zijn geen mutaties.
We vragen om hier blijvend aandacht voor te houden. Door goede bedrijvigheid blijft onze samenleving vitaal en werpt het haar vruchten af op het verenigingsleven en alle bijkomende facetten waar de gemeente Dalfsen wel bij vaart.….
Ook zijn ondernemers vaak vindingrijke mensen die gewend zijn om bij te stellen, te participeren en zijn vindingrijk. Wie weet kunnen we daar als gemeente nog wat van leren en ons voordeel mee doen. Wordt hier door de werkgroep ook naar gekeken? 12
 
Voorzitter, tot slot willen we iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze perspectiefnota. Het is een overzichtelijk en goed leesbaar document.
We zijn erg benieuwd naar de voorstellen van de werkgroep waardoor we keuzes kunnen maken bij de begroting.
 
Natuurlijk zijn we er op gericht om het jaar financieel neutraal af te sluiten maar
misschien moeten we de touwtjes iets laten vieren om weer op koers te komen richting een begroting waarin het evenwicht in de meerjarenraming wordt hersteld.
 
De fractie van Gemeentebelangen, 
Jos Ramaker, Hans Ellenbroek, Herman Kleine Koerkamp, Gerard Jutten, 
Jolande Upper, Ingrid Kappert, Wim Pessink, Wim van Lenthe, en Inge Haarman
 

01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters