Wethouders van Gemeentebelangen

Wethouders namens Gemeentebelangen in het college van B&W 

Wethouder_Ruud van_Leeuwen.html ( sinds maart 2014)
en
Wethouder André Schuurman.html ( sinds december 2017)

Wethouder Klaas Agricola.html ( maart 2010 t/m december 2017)  

De wethouders schrijven regelmatig een column. Zie hieronder.
Wethouder André Schuurman

a.schuurman@dalfsen.nl

Wethouder Ruud van Leeuwen

r.vanleeuwen@dalfsen.nl


       DatumWethouderTitel
13/11/2023Ruud van LeeuwenRespect
02/11/2023André SchuurmanWerkzaamheden Klimaatwinkelstraat gestart
12/10/2023Ruud van LeeuwenMaaien
26/06/2023Ruud van LeeuwenOverleven
03/04/2023Ruud van LeeuwenAmateurtoneel bloeit!
06/03/2023Ruud van LeeuwenVerkiezingen 2023
01/12/2022Ruud van LeeuwenNoaberschap in dure tijden
10/11/2022Ruud van LeeuwenBegroting
01/09/2022Ruud van LeeuwenBiodiversiteit
12/04/2022Ruud van LeeuwenHamsteren
26/01/2022Ruud van LeeuwenOp orde
23/09/2021Ruud van LeeuwenKregen we toch nog een nazomer!
14/05/2021Ruud van LeeuwenOngein, vandalisme en diefstal
02/03/2021Ruud van LeeuwenEen nieuwe lente
16/12/2020Ruud van LeeuwenVolhouden en doorgaan!
30/09/2020Ruud van LeeuwenTerug bij af
10/06/2020Ruud van LeeuwenWater
05/05/2020Ruud van LeeuwenEikenprocessierups
25/02/2020Ruud van LeeuwenBiodiversiteit
26/11/2019Ruud van LeeuwenGeld
30/10/2019André SchuurmanBegrotingsperikelen
07/05/2019André SchuurmanKlimaat
06/02/2019Ruud van LeeuwenRust versus onrust
03/01/2019Ruud van LeeuwenNieuwjaarstoespraak
 

Nieuwjaarstoespraak

Namens het gemeentebestuur van Dalfsen heet ik u allen van harte welkom. In het bijzonder de sporthelden die we straks gaan huldigen voor de prestaties van het afgelopen jaar.
 
Het is voor mij een bijzonder moment want ik mag als loco-burgemeester u met een Nieuwjaarsrede toespreken. We zullen eerst terugkijken naar 2018 om vervolgens ons te bezinnen wat 2019 mogelijk te brengen heeft.
 
Om te beginnen wil ik collega wethouder Jan Uitslag bedanken voor de fijne samenwerking en steun tijdens de afwezigheid van wethouder Andre Schuurman en vervolgens het vertrek van burgemeester Noten. Jan dank je wel! Ook secretaris Hans Berends wil ik hierin betrekken, Hans dank je voor de steun en adviezen. Gelukkig wijzen alle voortekenen er op dat Andre binnenkort weer volledig aan het werk kan. Niet in de laatste plaats ook dank voor alle hulp en ondersteuning van het secretariaat, de griffie en het corps ambtenaren. U moest eens weten wat zij, onopvallend voor de buitenwereld, aan bergen werk verzetten, mede waardoor de gemeente Dalfsen zo’n geweldige plek is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Alle lof, dank jullie wel!
 
2018 begon met de aankondiging van burgemeester Noten dat hij ontslag ging aanvragen bij de Koning. Kort daarna waren in maart de verkiezingen, met een spannende uitslag, die zelfs tot een hertelling leidde. Dit was niet eerder vertoond in Dalfsen. Na opstellen van een Raadsdocument in april, met daarin speerpunten voor de Raad tot 2022, verliepen de coalitie onderhandelingen vlot en was er in mei een akkoord tussen Gemeentebelangen en het CDA en kon het college aan de slag. Drukke tijden ook voor de griffie want er moest ook een zoektocht worden gestart naar een nieuwe burgemeester. Deze begon in juni en leverde uiteindelijk in oktober resultaat op: mw. Erica van Lente was de naam. Een nieuwe primeur voor Dalfsen: een vrouwelijke burgemeester.
 
Begin augustus werd Kulturhus de Spil in Nieuwleusen opgeleverd. De officiële opening volgde begin november. Dit was voor Han Noten de reden om pas medio november op te stappen, hij moest en zou dit nog meemaken en wilde zijn afscheid ook in de Spil vieren. Begrijpelijk, want op dit gebouw is de raad en zijn we als college terecht zeer trots.. Een project dat zijn weerga niet kent in onze gemeente geschiedenis: in vier jaar tijd door en met de gebruikers opgezet en gerealiseerd. Nagenoeg energieneutraal met hergebruik van materialen uit de Rabobank;
Veel lokale en regionale leveranciers, een SROI (social return on investment van 20%, waar 5% gevraagd was) en bij de sloop van de oude Schakel een percentage hergebruik van 99% (alleen asbest en brandmelders niet) en hier zijn we trots op! Het kloppend hart van Nieuwleusen werd een feit.
 
Maar we willen niet stil blijven staan anders boeren we achteruit. Dus wat gaat 2019 de gemeente Dalfsen brengen? In elk geval een nieuwe Jachtlusterallee, een verbeterd Kroonplein, de start van het centrumplan kern Dalfsen en in april begint de afronding van het Waterfront. Er ligt een idee voor een fietsstraat over Ankummer Es en Vossersteeg naar Zwolle als onderdeel van een groter plan: het Kernnet Fiets van de provincie Overijssel. We zijn bezig met het verbeteren van de veiligheid voor fietsers op en om de rotonde Kampmansweg en Hoonhorst bereidt zich voor op het 250 jarig bestaan in 2020. Maar het meest ingrijpende voor het komende jaar en de jaren erna zijn de werkzaamheden aan de N340/N377. Dalfsen heeft hier een uitdaging voor het onderliggend wegennet en de daarbij horende verkeersveiligheid.
 
In meer abstracte zin wordt er gewerkt aan de transitie van het sociaal domein waarbij preventie en maatwerk centraal staan. De oplopende kosten en de terugtrekkende Rijksoverheid baren ons daarbij zorgen. Des te meer omdat we wel de verantwoordelijkheid hebben gekregen, maar slechts beperkt de zeggenschap. In voorkomende gevallen schrijft Den Haag ons zelfs weer voor hoe we zaken moeten uitvoeren. Ik kan dat geen decentralisatie noemen, eerder bemoeizucht. Dat terwijl het klanttevredenheidsonderzoek voor de eenheid maatschappelijk ondersteuning laat zien dat ruim 80% tevreden is over de geboden hulp en 90% van mening is dat de geboden oplossing goed aansluit bij de vraag. Een voortreffelijk resultaat, als u mij vraagt.
 
Velen vonden afgelopen jaar werk, vaak zelf, maar ook regelmatig met ondersteuning van de gemeentelijke consulenten. In toenemende mate zien we ook de statushouders, gevlucht uit eigen land, deel gaan nemen aan het arbeidsproces. Dit is niet altijd eenvoudig, maar ook hier wordt veel tijd en energie in gestoken, waarvoor dank.
 
Ook zien we steeds vaker burgerinitiatieven ontstaan op allerlei gebied. Wat moeten we daar als gemeente mee? Dat waren we niet gewend, in plaats van zelf organiseren juist faciliteren. Niet zelden zijn er bij deze initiatieven mensen betrokken met meer inhoudelijke kennis dan wij hier voorradig hebben. Ik ben ervan overtuigd dat als we samen optrekken, rekening houdend met ieders verantwoordelijkheden, er prachtige resultaten geboekt gaan worden in de nabije toekomst.
 
Dalfsen wil zich blijvend duurzaam ontwikkelen, met daarbij oog voor de behoeften van individuele inwoners. De raad gaat zich in 2019 buigen over de zogeheten energie transitie, zo min mogelijk fossiele brandstoffen gebruiken en zoveel mogelijk hernieuwbare energie bronnen een spannende ontwikkeling. Er wordt in Dalfsen natuurlijk al enkele jaren gasloos gebouwd, de grote vraag zal zijn wat kunnen we met bestaande gebouwen bereiken? En wat is de ideale energiemix voor Dalfsen?
 
Misschien wel de meest ingrijpende operatie wordt de voorbereiding op de invoering van de omgevingswet. Een wet waarin diverse andere wetten worden ondergebracht en waardoor er vanuit verschillende disciplines zoals vanuit sociale hoek, ruimtelijke ordening, verkeer et cetera in gezamenlijkheid naar oplossingen gekeken wordt. Nog onzichtbaar voor het grote publiek, maar zeer ingrijpend op den duur. Hier ligt een uitdaging op het gebied van communicatie: wat gaat deze wet betekenen voor onze inwoners.
 
Onder leiding van onze nieuwe burgemeester wordt er een nieuwe missie en visie voor Dalfsen opgesteld, of misschien een vernieuwde. Deze is uiteindelijk leidend voor de verdere ontwikkeling van Dalfsen na 2020.
 
De wijze waarop de Rijksbijdrage naar gemeenten tot stand komt is voor verbetering vatbaar. Het systeem van ‘samen de trap op, samen de trap af‘ blijkt zelfs in voorspoedige economische tijden, verraderlijk. Want als de Rijksoverheid onvoorzien veel minder geld uitgeeft dan gepland, krijg je een korting te verwerken zoals ons in september is overkomen, van 670.000 euro. Dat voelt als een trap na. Wellicht is een systeem waarin een vaste bijdrage vanuit het Rijk naar gemeenten komt een betere oplossing. Je weet vooraf wat je krijgt en hoe lang de polsstok is. Bijvoorbeeld een bijdrage naar rato van het aantal inwoners  gecombineerd met grondoppervlak en sociale samenstelling en mogelijke andere variabele factoren. De huidige systematiek maakt begroten moeilijk.
Dit alles willen we gaan doen vanuit een blijvend gezonde financiële basis, een kernwaarde voor Dalfsen. Structurele baten en lasten dienen met elkaar in evenwicht te zijn.
 
Tot slot wil ik mijn dank uitspreken naar al die mensen die dagelijks voor onze veiligheid zorg dragen zoals politie en brandweer. Alle vrijwilligers, de smeerolie van onze samenleving en aan alle helden die werkzaam zijn in zorg en onderwijs respect voor jullie inzet en betrokkenheid.
 
Ik zou graag willen toasten op een veilig, gezond, groen en duurzaam Dalfsen en op al haar inwoners, dat we ook in 2019 naar elkaar omzien, elkaar helpen en respectvol met elkaar omgaan.

08/08/2018Ruud van LeeuwenZomer
24/04/2018Ruud van LeeuwenLente
20/03/2018Ruud van LeeuwenLaat uw stem gelden!
13/03/2018André SchuurmanVeiligste gemeente
06/02/2018André SchuurmanVeranderende arbeidsmarkt
03/01/2018Ruud van LeeuwenTerugblik op 2017
06/12/2017André SchuurmanEven voorstellen
29/11/2017Klaas AgricolaAfscheidscolumn
26/07/2017Ruud van LeeuwenHet is gelukt!
18/07/2017Klaas AgricolaVakantie
07/06/2017Klaas AgricolaIn beweging
26/04/2017Ruud van LeeuwenWater
18/04/2017Klaas AgricolaDe jeugd heeft de toekomst
19/03/2017Ruud van LeeuwenVerkiezingskoorts
09/01/2017Ruud van LeeuwenVoors en tegens
21/12/2016Klaas AgricolaDalfsen heeft de wind in zeilen
22/11/2016Ruud van LeeuwenKulturhus
20/10/2016Klaas AgricolaLokale democratie
13/09/2016Ruud van LeeuwenNa regen komt zonneschijn
30/08/2016Klaas AgricolaNieuwe Melkkoe: Gas
05/07/2016Klaas AgricolaProfileren
25/05/2016Klaas AgricolaEen compliment voor u
22/03/2016Ruud van LeeuwenDamitobeurs
23/02/2016Klaas AgricolaInspiratiehuis
07/02/2016Ruud van LeeuwenNeus in de boter
06/01/2016Klaas AgricolaDat groene gedoe
08/12/2015Klaas AgricolaDigitale snelweg
12/11/2015Ruud van LeeuwenFinanciën
07/10/2015Klaas AgricolaGemeente op weg naar 2020
02/09/2015Ruud van LeeuwenWaar geluk nog heel gewoon is....
28/07/2015Klaas AgricolaMonumenten ons visitekaartje
01/07/2015Ruud van LeeuwenFinanciën
31/03/2015Ruud van LeeuwenNemen en geven
23/03/2015Klaas AgricolaZelfstandige Professionals
19/02/2015Ruud van LeeuwenDalfsen werkt!
10/02/2015Klaas AgricolaRespect
24/12/2014Klaas AgricolaDank je wel 2014, welkom 2015!
23/12/2014Ruud van LeeuwenEen bewogen jaar
21/12/2014Klaas AgricolaParticiperen, duwen of trekken?
30/11/2014Ruud van LeeuwenRuimte en Rust
11/11/2014Klaas AgricolaDe sleutel hebt u zelf in de hand
27/10/2014Ruud van LeeuwenVeranderingen
05/10/2014Klaas AgricolaBelangenbehartiging
01/10/2014Ruud van Leeuwen100 dagen
11/06/2014Klaas AgricolaSamenwerking
15/04/2014Klaas AgricolaKoken voor Kunst
04/03/2014Klaas AgricolaDe Balans opmaken
18/01/2014Klaas AgricolaGelukkig Nieuwjaar!
17/12/2013Klaas AgricolaWees wijs met water!
03/12/2013Klaas AgricolaHet groenste dorp van Nederland
26/10/2013Klaas AgricolaGlasvezel is belangrijker dan u denkt!
15/08/2013Klaas AgricolaOost west, thuis best
04/06/2013Klaas AgricolaVerbinden
17/04/2013Klaas AgricolaPapier
12/03/2013Klaas AgricolaVoorjaar
26/01/2013Klaas AgricolaWonen in de gemeente Dalfsen
30/11/2012Klaas AgricolaKoopt in den vreemde niet...
19/10/2012Klaas AgricolaOp naar de digitale toekomst!
04/09/2012Klaas AgricolaBezoek aan Roemenië
03/06/2012Klaas AgricolaDorpsinitiatieven
23/04/2012Klaas AgricolaJeuken
13/03/2012Klaas AgricolaBij Uitstek Dalfsen
31/01/2012Klaas AgricolaRecept voor een gelukkig 2012
23/12/2011Klaas AgricolaUit het gemeentehuis - Faciliteren en Stimuleren
09/11/2011Klaas AgricolaSamen aan de slag
27/09/2011Klaas AgricolaGooit u ook nuttige grondstoffen (en dus geld) weg ?
15/06/2011Klaas AgricolaVertrouwen of wantrouwen
05/05/2011Klaas AgricolaPlastic soep
16/03/2011Klaas AgricolaDe praktijk
15/02/2011Klaas AgricolaEconomie
05/01/2011Klaas AgricolaAmbassadeurs
09/11/2010Klaas AgricolaDuurzaamheid
28/09/2010Klaas AgricolaWater


André Schuurman en Ruud van Leeuwen
Wethouders in het college van B & W
namens Gemeentebelangen