Bestuur van Gemeentebelangen

Verenigingsbestuur Gemeentebelangen Dalfsen

Over de vereniging
Gemeentebelangen Dalfsen is de oudste politieke organisatie van de gemeente Dalfsen. In 1931 is Gemeentebelangen Dalfsen opgericht met als doel: ‘het aanwenden der belastingpenningen tot heil van de stoffelijke welvaart der ingezetenen, en daar waar ‘t het meest noodig is in het bijzonder’. Een mooi streven. Dicht bij de mensen staan, goed luisteren naar wat er leeft, betrouwbaar en dienstbaar willen zijn voor alle inwoners, en vooral altijd gewoon blijven doen. Dat is wat Gemeentebelangen al die jaren heeft gedaan. Wij zijn en blijven: Gewoon Betrokken!

Samenstelling van het bestuur
De politieke partij Gemeentebelangen Dalfsen is een vereniging, waarbij de leden het voor het zeggen hebben. De vereniging bestaat voor en door de leden, inwoners van de gemeente Dalfsen. De vereniging heeft een dagelijks bestuur dat conform de statuten bestaat uit een oneven aantal gekozen leden. Tenminste drie leden hebben een specifieke functie. Het huidige bestuur bestaat uit:

* Diny Woudsma     voorzitter

* Diny Makkinga     penningmeester

* Wim Duteweerd   secretaris 

Het bestuur is per e-mail bereikbaar op bestuurgemeentebelangendalfsen@gmail.com en schriftelijk via penningmeester/administratie: Diny Makkinga, Molenstraat 14, 7721 AR Dalfsen.

Leden, contributie, giften
Gemeentebelangen Dalfsen ontvangt geen sponsoring van bedrijven of beleidsgebonden subsidies van organisaties. Wij hebben geen banden met grotere politieke bewegingen of instanties die jaarlijks de pot bijvullen. Alle inkomsten van de partij bestaan uit leden contributies, afdracht van wethouders en raadsleden, reguliere vergoedingen van de gemeente Dalfsen en giften van individuele leden. Een gift komt goed terecht: iedere vier jaar voeren wij een kostbare campagne om als lokale politieke partij een zo goed mogelijke stembusuitslag te realiseren. Voor de goede orde: uw gift is aftrekbaar, omdat wij een ANBI-status hebben.
Jaarcontributie voor leden € 12,50 per kalenderjaar 
Partners van leden betalen € 7,50 voor een volwaardig tweede lidmaatschap
Het eerste jaar betaalt u géén contributie, zodat u onafhankelijk en zonder kosten kunt bepalen of Gemeentebelangen Dalfsen ook úw partij is. De penningmeester informeert u bij aanmelding over deze verrekening. Uw lidmaatschap wordt zo nog meer waard, ook voor ons, omdat u met vertrouwen lid blijft van Gemeentebelangen Dalfsen. Wij vinden het fijn om iedereen de mogelijkheid te geven om zonder financiële drempel welkom te heten. Kent u mensen die óók lid willen worden? Breng Gemeentebelangen Dalfsen dan onder de aandacht. Samen sterk!
ANBI-nummer: 81026  ANBI.pdf
RSIN/fiscaal nr. 8137.00.668

Verenigingscommunicatie
Het bestuur van de vereniging verzendt ten minste tweemaal per jaar een nieuwsbrief naar alle leden. Hierin vindt u alle informatie over onze vereniging, het wel en wee van onze leden, een terugkoppeling van de ervaringen en successen van onze gekozen volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad en het waterschapsbestuur, en ook van onze wethouders in het college van B&W. In tijden van gemeenteraadsverkiezingen wordt u betrokken in de voorbereiding, bespreking en vaststelling van het verkiezingsprogramma en de kieslijst. Daarnaast vindt eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering plaats waarin alle verenigingsbesluiten worden genomen door de aanwezige leden. Hiervan ontvangt u uiteraard notulen.
 

 

Gemeentebelangen al meer dan 90 jaar actief!

Aandacht voor het 80 jarig bestaan van Gemeentebelangen in Rondom Dalfsen, december 2011. Een uitgave van de Historische Kring Dalfsen.